တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ ေပါင္းစည္းပံုကို သံုးႏႈန္းေျပာဆိုပံုအခ်ဳိ႕

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/21/2014 05:59:00 PM


၁) Join = ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းသည္
- She joined our company three months ago.
- Do you mind if I join you?

၂) Link = ခ်ိတ္ဆက္သည္
- The two factors are directly linked.
- The video cameras are linked to a powerful computer.

၃) Connect = အဆက္အသြယ္ရွိသည္
- They met last year but they didn't really connect.
- The towns are connected by train and bus services.

၄) Unite = ေပါင္းစည္းသည္
- His aim was to unite the two families.
- We will unite in fighting crime.

၅) Get together = အတူတကြပူးေပါင္းသည္
- We must get together for a drink some time.
- They may be getting together to organize the festival.

၆) Team up with = ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းသည္
- My brother has teamed up with a local partner to do business.

၇) Merge = ပူးေပါင္းသည္
- The sky and sea seem to merge at the horizon.
- These two banks have decided to merge.

စဥ္ဆက္မျပတ္ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္