ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဘက္ရွိ အၿမဲတမ္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/08/2014 01:44:00 PMေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏စစ္ဘက္ရွိ အၿမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္ကို လက္ရွိ ၆၄ဝ,ဝဝဝ မွ ၅၂၂,ဝဝဝ သို႔ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးရွိသည့္

ျပန္တမ္း ဝင္ အရာရွိမဟုတ္ေသာ စစ္သည္အေရအတြက္ကို တိုးျမႇင့္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာ ကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား အေန ျဖင့္ ေမြး ဖြားႏႈန္း က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၄- ၂ဝ၃ဝ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ၁ ဒသမ ၂ သန္းရွိေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားတုံ႔ျပန္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ စနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ရလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ၾကည္းတပ္မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားကို လာမည့္ရွစ္ႏွစ္ အတြင္း ၄၉၈,ဝဝဝ မွ ၃၈၇,ဝဝဝ သို႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရတပ္၊ ေလတပ္ႏွင့္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေရအ တြက္ကို မူ မေျပာင္းလဲဘဲ လက္ရွိအေရအတြက္ အတိုင္းသာ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ စစ္ ဘက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္တြင္ ေရတပ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တန္ ၃ဝဝဝ ရွိ ေရ ငုပ္သေဘၤာ ကိုးစင္း အပါအဝင္ ေရငုပ္သေဘၤာ ၂ဝ စင္းပါဝင္သည့္ ေရငုပ္သေဘၤာ ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းထူ ေထာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေလတပ္အေနျဖင့္လည္း ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း လံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ဘက္စံုသံုးၿဂိဳဟ္တု ငါးစင္းပါဝင္ေသာ ၿဂိဳဟ္တု ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕ ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
Myanma Spectrum