လုပ္ငန္း တိုးတက္ဖို႔ ဝန္ထမ္း အခ်င္းခ်င္း တိုက္ေပးဖို႔ လိုသလား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/08/2014 08:13:00 AMလုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္သူ ပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိ လုပ္ငန္း တိုးတက္ဖုိ႔ အတြက္ စဥ္းစား စီမံေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ၾကေပသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မူကြဲသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္း အေနအထား အလိုက္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကြဲျပားၾကမႈမွာ သဘာဝက် ေသာ္လည္း မိမိစီမံထားမႈေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္းမွာ တျဖည္းျဖည္း အက်ဘက္ေရာက္ လာႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ား၊ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္း ခြင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မေပးႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး မ်ားျဖစ္ေစတတ္ ေၾကာင္း ခံစားမႈရင္ဖြင့္သံမွ တစ္ဆင့္ အသိေပး တင္ျပသလို မိမိႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန တစ္ခုအား မႀကံဳဖူးေသးသူမ်ား သိရွိ မွတ္သားေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ ၾကေစရန္ တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။ မိမိဝင္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမွာ Electronic ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းမွာပင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာပင္ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရး ပိုင္းေရာ၊ ျဖန္႔ခ်ိေရးပိုင္အျပင္ ျပင္ဆင္မႈ ပိုင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ေပသည္။ မိမိအေနျဖင့္ေတာ့ ျဖန္႔ခ်ိေရးပိုင္းတြင္ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ရေပသည္။ မိမိအေနျဖင့္ စတင္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခ်ိန္မွစၿပီး တစ္လ အတြင္းတြင္ အထက္လူႀကီးမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအား နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ လာရသည္။

အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔လုပ္ငန္းရွိ ထုတ္လုပ္ေရး မန္ေနဂ်ာ၊ ျဖန္႔ခ်ိေရး မန္ေနဂ်ာႏွင့္ service မန္ေနဂ်ာတို႔မွာ အခ်င္းခ်င္း အဆင္ေျပေျပ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး မရွိၾကေပ။ လုပ္ငန္း သေဘာေလာက္ သာေျပာၿပီး တစ္ေယာက္မွားလွ်င္ ေနာက္ႏွစ္ေယာက္က လက္ညွပ္ထိုး အျပစ္တင္ တတ္သည္။ ထိုသို႔ တစ္ေယာက္အမွားတစ္ေယာက္အျပစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ကာ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနသကဲ့သို႔ ရွိသလို မိမိတို႔ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အျခားဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာအခါတြင္ လည္း အဆင္မေျပခဲ့ေပ။

မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းအား မိမိတို႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္ ျခင္း မရွိဆိုသည့္ အေျပာမ်ဳိးမ်ားေတာင္ရွိလာေသာေၾကာင့္ မိမိ မန္ေနဂ်ာထံတင္ျပမွ အဆင္ေျပခဲ့သည့္ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ႕ႀကံဳရသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၏ ဘူးခြန္ေလာက္ကိုပင္ ျပန္လဲေပးဖုိ႔ တစ္လေလာက္ ေစာင့္ရသည့္အျဖစ္မ်ဳိးမ်ားလည္း ႀကံဳခဲ့ရသည္။ မိမိတို႔ ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းကို မိမိတို႔ service ဌာနက ျပန္လည္မျပင္ဆင္ တတ္သည့္ အျဖစ္ မ်ဳိး အျပင္က ၾကားပါက ဟားတိုက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ထုတ္ကုန္ အား ထုပ္ပိုးသည့္ ဘူးခြံရရွိဖုိ႔ အတြက္ တစ္လေလာက္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ရ သည္ ဆိုသည္ကလည္း ရွက္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဌာနအခ်င္းခ်င္း အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ ထိုအျဖစ္မ်ဳိး မ်ားျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဌာန အခ်င္းခ်င္း အဆင္မေျပမႈတင္မဟုတ္ မိမိဌာနအတြင္းမွာပင္ နယ္ အေရာင္းထြက္ရသည့္ အဖြဲ႕တြင္ အတူတကြ အေရာင္းထြက္ရ သူမ်ားမွာ မသင့္ျမတ္သူမ်ားကိုသာ မန္ေနဂ်ာမွ တြဲကာ နယ္အေရာင္းထြက္ေစ သည္။ ထိုအခါတြင္ မသင့္ျမတ္သူႏွင့္အတူ နယ္အေရာင္းထြက္ရသည့္ အတြက္ လုပ္ငန္းတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ သူ႔အမွား ကို႔အမွား ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိတ္တြင္ လိုအပ္သည့္ ဖိအားအျပင္ မရွိသင့္သည့္ ဖိအားမ်ား ပါရရွိလာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။ ထုိသို႔ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္း အတူတကြလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းအခ်င္း ခ်င္း မသင့္ျမတ္မွ အခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္အမွားတစ္ေယာက္ေစာင့္ ၾကည့္ကာ အမွားနည္းၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားနည္းလာႏိုင္သည္ဆို သည့္ အေတြးျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္က လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ကတည္းက ယင္း ပံုစံျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း တစ္ဆင့္စကားၾကားခဲ့ရသည္။ ဟုတ္ သည္ မဟုတ္သည္ေတာ့မသိပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ရေသာ လုပ္ငန္းခြင္က ထိုစကားအတိုင္း အံဝင္ေနသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ စည္းလံုးမႈရွိဖုိ႔ လိုအပ္ေပသည္။ စည္းလံုးမႈရွိပါမွ အခက္ခဲ မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္သကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ မွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမွသာ ၾကာရွည္တည္ၿမဲကာ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ခ်င္ စိတ္မ်ား ေပၚထြက္လာကာ လုပ္ငန္းတိုးတက္မည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ယူဆမိသည္။

အခ်င္းခ်င္းအျပစ္ေစာင့္ၾကည့္တတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိမိ လုပ္ငန္းဆံုး႐ႈံးမႈနည္းမည္ဆိုသည့္အယူအဆမွာ မမွန္ဟု မဆိုလိုခ်င္ပါ။ ထင္မွတ္မထားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ဟာကြက္မ်ားေပၚလာ တတ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္လာပါက ေနာက္က် က်န္တတ္သည္ကို သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါသည္။ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပြင့္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား မ်ားလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိလုပ္ငန္း၏ အားနည္းခ်က္ကို အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိခန္႔အပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းအား မိမိကိုယ္တိုင္အယံုအၾကည့္မဲ့သည့္ ပံုစံမ်ဳိးမျဖစ္ေစခ်င္ပါ။

ေက်ာ္ခိုင္

Opportunity Journal