တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဦးေႏွာက္ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အြန္လိုင္း ဂိမ္းကစားသူ သန္း ၁၀၀ ရိွဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/19/2014 01:16:00 PM


တ႐ုတ္ ေစ်းကြက္သုေတသန ကုမၸဏီ Eguan နွင့္ ဂိမ္းကုမၸဏီ Giant Interactive တို႔၏ ပူးတြဲ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဗီဒီယိုဂိမ္းမ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ ေဝဒနာ ခံစားေနရသူ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ရိွေၾကာင္း Sina Tech မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ဦးေႏွာက္ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အြန္လိုင္း ဂိမ္းကစားသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မရိွသည့္ အျပင္ ဂိမ္းမ်ာအေပၚတြင္သာ အေၾကာင္းမဲ့ မီွခိုေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အစီရင္ခံစာတြင္ ၎ ဂိမ္းကစားသူမ်ားကို ဦးေႏွာက္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားဟု သံုးႏႈန္းထားေၾကာင္း၊ ၎ အသံုးအႏႈန္းသည္ ဂိမ္းကို အ႐ူးအမူး စြဲလမ္းသူမ်ား ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းထက္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ Giant Interactive နွင့္ Eguan တို႔သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ရယူစုေဆာင္းခဲ့ၿပီး ဂိမ္းကစားသူ ၆၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဦးေႏွာက္ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ ၎တို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သိရိွသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ပါ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ ဂိမ္းကို အ႐ူးအမူး စြဲလမ္းသူ အမ်ားဆံုးရိွသည့္ ေဒသမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဂိမ္းကို အ႐ူးအမူး စြဲလမ္းသူ ၂၉.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း ဟန္နန္တြင္ ၁၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး ဖူက်င္းတြင္ ၁၂.၉  ရာခို္င္ႏႈန္းရိွကာ က်န္ ၄၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား ေဒသမွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေႏွာက္ခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား အနက္ အမ်ိဳးသားဦးေရသည္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Ref: TechInAsia
Internet Journal