လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္ ႐ုပ္သိမ္းလိုလွ်င္ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက တိုင္တန္းႏိုင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 04:26:00 PM


တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အား မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းက
တိုင္တန္းႏိုင္ေၾကာင္း ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မ်ားမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း
ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မတ္လ
၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။

သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္သြင္းရ မည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ တိုင္တန္းခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး
ကိုယ္စားလွယ္ကို တာ၀န္မွ ႐ုပ္သိမ္းရန္ကုိမူ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားက မဲေပးျခင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေစရမည္
ဟု ထိုဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းျခင္းခံရသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း
ေၾကာင္း (သို႔) ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳေၾကာင္းကို မဲေပးဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏
ထက္၀က္ေက်ာ္ လာေရာက္ ဆႏၵမဲေပးရမည့္အျပင္ ဆႏၵမဲ ေပးသူအားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္
ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

"ျပည္သူေတြဘက္က ၾကည့္ၿပီး ဒီ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳက္တယ္။ ျပည္သူေတြမွာလည္း
အခြင့္အေရးအျပည့္ရွိရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း မွန္ေနတယ္ဆို စိုးရိမ္စရာ
မရွိပါဘူး"ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

အထက္ပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ႏွစ္လယ္ပိုင္းက စတင္အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Myanmar Times