ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေရဥပေဒ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/26/2014 04:26:00 PM


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား
ေရဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္
ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦးက မတ္လ ၁၉ရက္ေန႕က ေျပာသည္။

ေရႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဌာနအသီးသီးကြဲျပားေနေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တစ္သေဘာတည္း
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္
စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႕တြင္
တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာအမ်ိဳးသား ေရမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း
၎ကေျပာသည္။

" ပညာရွင္ အဖြဲ႕ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႕ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရမူ၀ါဒကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာ
သာနဲ႕ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမူ၀ါဒဟာလည္း အခ်ိန္ေျပာင္းလာတာနဲ႕အမွ်ထပ္ၿပီး ျပင္ဆင္
ျဖည့္စြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြေပၚေပါက္လာမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေနာက္ထပ္ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့
National Water Law ဆိုတဲ့ အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မယ့္ ဥပေဒတစ္ခုကိုဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၊ ဌာနအဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုတည္းလုပ္လို႕မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးပါ၀င္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္
ပါတယ္" ဟု၎က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းတြင္က်င္းပေသာ ကမာၻ႕ေရေန႕ အခမ္းအနား
တြင္ေျပာသည္။

ကမာၻ႕ေရေန႕အခမ္းအနားကို ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္မွစတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ယခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Myanmar Times