အပ်ံသင္စ ဗဟိုဘဏ္၊ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ႏွင့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/12/2013 08:47:00 AM


ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္မည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႐ိုက္ခတ္မႈႀကီးမ်ား တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ေမြးကင္းစ ဗဟိုဘဏ္သစ္၏ လြတ္လပ္ေရး၊ ဘဏ္တိုးႏႈန္းျမင့္ မျမင့္၊ ဘဏ္တိုးႏႈန္း အတင္အခ်ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ထိပ္ဆုံးက ပါသည္။

ဗဟိုဘဏ္ ပူပူေႏြးေႏြးလြတ္လပ္ေရး

ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ဘဏ္တိုးႏႈန္း၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား အပါအဝင္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔၏ စြက္ဖက္ျခယ္လွယ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးၿပီး လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မွ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္ေရး၊ မွန္ကန္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားတြင္ ရွိေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ဗဟိုဘဏ္တည္ရွိခဲ့ရာမွ ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ တြင္မွ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆြဲထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္မွာ ပူပူေႏြးေႏြးသာ ရွိေသးသည္။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး လြတ္လပ္ဗဟိုဘဏ္သစ္ ေမြးကင္းစတြင္ ဗဟိုဘဏ္ တစ္ဦးတည္းကသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းကိစၥကို လႊတ္ေတာ္တင္မည္ ဆိုျခင္းသည္ ဗဟိုဘဏ္ကို ႏုိင္ငံေရး ၾသဇာေအာက္သို႔ ျပန္သိမ္းလိုက္သလိုျဖစ္ၿပီး ကုလားႀကီးလက္တြင္းမွ အရာႀကီးလက္တြင္းသို႔ ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏုိင္ငံေရးပေယာဂမ်ား မပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို သယ္ပိုးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေအာင္ အားေပးအားေျမႇာက္ပင္ ျပဳရဦးမည္။ စလုံးေရပင္ မစရေသးဘဲ ယခုမွ ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ ဖြဲ႕ၿပီး အပ်ံသင္စတြင္ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပမည္ဆိုျခင္းသည္ ေလွာင္ခ်ဳိင့္တြင္းသို႔ ျပန္ပို႔လိုက္ျခင္းႏွင့္ တူသည္။

စာေရးသူသည္ ၂၀၁၁ လႊတ္ေတာ္စတင္စအခ်ိန္၊ လႊတ္ေတာ္ကို အမ်ားစုက အိမ္ျဖည့္ဟု သေဘာထားခ်ိန္ကပင္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးလွေၾကာင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟိုဘဏ္၏ လြတ္လပ္ေသာ အခန္းက႑ကို ဝင္စြက္လွ်င္မူ လြဲမွားေသာ အစဥ္အလာကို လႊတ္ေတာ္သည္ စတင္ရာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ တည္ေဆာက္စ စီးပြားေရးအေျခခံကို ဖ်က္ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား တကယ္ျမင့္သလား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ျမင့္ေန မေနကို မစဥ္းစားမီ ဘဏ္တိုးႏႈန္း အေၾကာင္းကို ပထမဦးစြာ ေျပာရဦးမည္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္း (Interest Rate) သည္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အစိုးရအေနႏွင့္ သုံးစြဲႏုိင္ေသာ လက္နက္ကိရိယာႀကီး တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲကာ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္း လွည့္လည္သုံးစြဲေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏ (Money Supply) ကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ေငြေၾကးမူဝါဒ (Monetary Policy) ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ဘဏ္တိုးႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေသာ စုေဆာင္းေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တို႔အေပၚတြင္ ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္သည္။

ေဈးကြက္စီးပြားေရး က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားတက္ရန္၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ စီးပြားေရး တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ ရွိရင္းစြဲလုပ္ငန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ေငြအရင္းအႏွီး (Capital) လိုသည္။

ဘဏ္မ်ားသည္ ေငြလိုသူ၊ လုပ္ငန္း လုပ္လိုသူႏွင့္ ေငြပိုသူ၊ အက်ဳိးအျမတ္ရလိုသူ အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူတို႔ လိုအပ္ေသာ ေငြအရင္းအႏွီးကို ဘဏ္ကထုတ္ေပးသည္။ သူတို႔ထုတ္ေပးမည့္ေငြကို ေငြပိုသူမ်ားက ဘဏ္တြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံၾကသည္။ ထိုသုိ႔ လာအပ္သည့္အတြက္ ဘဏ္မ်ားက အပ္ႏွံသူတုိ႔ကို အက်ဳိးအျမတ္ေပးသည္။ ယင္းသည္ ဘဏ္တိုးျဖစ္သည္။ ဘဏ္က ထိုအပ္ႏွံေငြမ်ားကို ေငြလိုသူ၊ လုပ္ငန္းလုပ္လိုသူ တို႔အား ျပန္ေခ်းသည္။ ဘဏ္ကျပန္ေခ်းသည့္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ ဘဏ္ကိုအပ္သူမ်ား ရသည့္ အတိုးႏႈန္းအၾကား ကြာျခားခ်က္သည္ ဘဏ္ခံစားရေသာ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္သည္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္းျမင့္လွ်င္ရသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ျမင့္သည့္အတြက္ အပ္ေသာသူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုမ်ားမည္။ ထိုအခါ ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံေငြတိုးလာမည္။ ထိုအခါဘဏ္သည္ အမ်ားအျပားကို ေငြထုတ္ေခ်းႏုိင္မည္။ ထုိအခါတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ႏုိင္ခြင့္ ပိုမ်ားလာမည္။
ဘဏ္တိုးႏႈန္း နိမ့္လြန္းလွ်င္ ေငြအပ္ႏႈန္းနည္းသြားမည္။ ထိုအခါ ဘဏ္တြင္ အပ္ေငြနည္းမည္။ ထိုအခါ ဘဏ္၏ ေခ်းႏုိင္စြမ္းနည္းမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္မႈ နည္းသြားမည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ျမင့္လြန္းလွ်င္ မေကာင္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘဏ္က ျပန္ေခ်းမည့္ အတိုးႏႈန္းလည္း လိုက္ျမင့္သြားလွ်င္ ေခ်းယူလုပ္ငန္းလုပ္မည့္ သူမ်ား နည္းပါးသြားမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းသည္ အပ္သူလည္း အပ္ခ်င္၊ ေခ်းသူလည္း ေခ်းခ်င္ သည့္ အတိုးႏႈန္းျဖစ္ရန္ လိုသည္။

စုေဆာင္းေငြႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ႏုိင္ငံတြင္း စုေဆာင္းေငြ (Saving) ေပၚ မူတည္သည္။ စုေငြျမင့္မားေလေလ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေလေလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြမွ စုေဆာင္းေငြအခ်ိဳး (Saving Rate) ကို ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေျခကုိ တုိင္းတာရန္၊ ႏုိင္ငံ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဆင့္ကို တိုင္းတာရန္ ေပတံ (Indicator) တစ္ေခ်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ စတက္ရန္ စုေဆာင္းေငြသည္ ဝင္ေငြ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသင့္သည္ဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပညာရွင္တို႔က ဆုိသည္။ ဝင္ေငြ၏ ၁၀ မွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္လွ်င္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္သုိ႔ ျမန္ျမန္ေရာက္ႏုိင္မည္။ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား အပါအဝင္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အျမန္ဆုံး အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ စုေဆာင္းေငြ အျမင့္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ရင္းႏွင့္ ယခု အဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ့ျခင္းဟု ပညာရွင္အမ်ားအျပားက သုံးသပ္ၾကသည္။ စုေဆာင္းေငြနည္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေလွကားေပၚ တက္ရင္းတက္ရင္း လန္က်ေနၾကသည္။

စုေဆာင္းေငြသည္ ဘဏ္မ်ားကေပးေသာ အတိုးႏႈန္းေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္ မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားသည့္ ေငြမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြအခ်ိဳး (savings and check deposit ratio to GDP) သည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသျဖင့္ အာရွတြင္ အနိမ့္ဆုံးထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း စုေဆာင္းေငြသည္ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြ၏ ၁၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူ ၄၉၊ မေလးရွား ၄၃၊ ထိုင္း ၂၃၊ အင္ဒိုနီးရွား၂၆၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၂၀၊ ကေမၻာဒီးယား ၁၄ တို႔ရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုေဆာင္းမႈ အေျခအေန ကို သေဘာေပါက္ႏုိင္သည္။ ဘဏ္တိုးေလွ်ာ့လိုက္လွ်င္ စုေဆာင္းေငြ ပမာဏအေပၚ မည္မွ် သက္ေရာက္ႏုိင္သနည္း သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အလြန္ေကာင္းသည္။

ဘဏ္တိုး မကိုက္ေသာေၾကာင့္ အပ္ေငြမ်ား ျပန္ထုတ္သြားလွ်င္ လွည့္လည္စီးဆင္းေငြ (Money Supply) ထဲသို႔ ေငြမ်ား စီးဝင္သြားသည့္ အတြက္ Money Supply တက္လာမည္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တက္လာႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေငြမ်ားသည္ ေဈးကစားျခင္းသံသရာထဲ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခ်ိန္တြင္ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္လွ်င္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ထပ္တက္လာမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တေစၦအေျခာက္ခံရာမွ လြတ္လာသည္မွာ တစ္ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္ ခန္႔သာရွိေသးခ်ိန္တြင္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ မေလွ်ာ့၊ မည္မွ်အထိ ေလွ်ာ့မည္ ကိစၥကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ဘဏ္မ်ားက အပ္ေငြအေပၚ ထုတ္ေပးေသာ ဘဏ္တိုးႏႈန္း (Saving Rate) ႏွင့္ ဘဏ္မ်ားက ျပန္ေခ်းသည့္အခါ ရယူသည့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္း (Lending Rate) တို႔ ဟလြန္း၊ မဟလြန္း ကိုလည္း စဥ္းစားရမည္။ ထိုႏွစ္ခု ကြာဟခ်က္သည္ ႀကီးမားလြန္းလွ်င္ ဘဏ္က ဝန္ေဆာင္ခ၊ စြန္႔စားေၾကးတို႔ကို မ်ားမ်ားယူထားသည္ဟု ဆိုလိုႏုိင္ၿပီး ဘဏ္တြင္လာအပ္သူတို႔ ရေသာ အက်ဳိးအျမတ္သည္ အလြန္နိမ့္ေနႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္လိုသူတို႔ အတိုးေပးရႏႈန္း သက္သာေစရန္ Lending Rate ကို ေလွ်ာ့ၿပီး Saving Rate ကို ထိန္းထားသည့္ နည္းမ်ားလည္း စဥ္းစားႏုိင္သည္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္း အတင္အခ်ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္မွာ လူမႈဖူလုံေရး ျဖစ္သည္။ ပင္စင္စားမ်ားသည္ ေခြၽးႏွဲစာေလး၊ အထုပ္ေလးမ်ားကို ဘဏ္တြင္အပ္ၿပီး အတိုးမွ ဝင္ေငြေလးကို မွီခိုေနရသျဖင့္ ဘဏ္တိုးမ်ား ေလွ်ာ့လိုက္လွ်င္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ပင္စင္စားတို႔၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းလိမ့္မည္။

ဘဏ္တိုးႏႈန္းသည္ စုေဆာင္းေငြ၊ ထိုမွသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကို ကိုင္လႈပ္ႏုိင္စြမ္း၊ ဆြဲခ်ႏုိင္စြမ္း၊ တြန္းတင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ မိမိႏုိင္ငံ ေရေျမလူတို႔ႏွင့္ အကိုက္ညီဆုံး၊ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ဘဏ္တိုးႏႈန္းထားမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖင့္ ေရရွည္ေမွ်ာ္ေတြးကာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရေပမည္။

(ေဇယ်သူ)
The Voice Weekly