ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာတြင္ ေရႊတန္ခ်ိန္ ၇ ဒသမ ၁၅၃၃ တန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ၈ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံခန္႔ ပိုင္ဆိုင္မႈရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္မွ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 08:55:00 AM

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ႏိုင္ငံျခားသုံး သီးသန္႔ေငြစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၌ လာေရာက္ရွင္းလင္းစဥ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားသံုး သီးသန္႔ေငြစာရင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ စာရင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရႊပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္ ၇ ဒသမ ၁၅၃၃ တန္ခန္႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပမာဏမွာ စုစုေပါင္း ၈ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံခန္႔ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားသံုး သီးသန္႔ေငြစာရင္းတြင္ ေရႊစာရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုး ေငြစာရင္းဟူ၍ရွိၿပီး ေရႊစာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသံုး ေငြမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြသားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပရွိ ၎ဘဏ္မ်ား၏ အဆက္အသြယ္ ဘဏ္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေငြစာရင္းမ်ား၌ လည္းေကာင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုး သီးသန္႔ေငြ ပမာဏမွာ အခ်ိန္ကာလအရ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက ေျပာၾကားသည္။
"ျပည္ပရွိ အဆက္အသြယ္ ဘဏ္မ်ားမွာ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိ ရျခင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ႏိုင္ငံျခား ေၾကြးၿမီရယူျခင္းနဲ႔ ေပးဆပ္ျခင္းစတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျပည္ပနဲ႔ ေငြေပးေငြယူ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ေနရတဲ့အတြက္ ေပးေခ်လြယ္ကူ ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇)မွ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက ႏိုင္ငံပိုင္ေရႊႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ညႊန္ၾကားစာ ပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚခင္ေစာဦးက လာေရာက္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ယင္းသို႔တင္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရႊစာရင္းလက္က်န္ (Gold Account) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ လက္က်န္စာရင္း (Foreign Currency)တို႔၏ အေျခအေနမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း နာယကက ေၾကညာခ့ဲသည္။    
Eleven Media Group