ကာမစြမ္းအားၾကြျခင္း၏အဟန္႔အတား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/13/2013 07:15:00 PM


ကာမစြမ္းအားၾကြျခင္း၏အဟန္႔အတားဆိုသည္မွာရာစုႏွစ္70ေနာက္ပိုင္းတြင္ၾကြျခင္း၏ သေဘာတရား ႏွင့္ေရာဂါလကၡဏာေလ့လာမႈအရစိတ္ေၾကာင့္္ ကာမစြမ္းအားၾကြျခင္းကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစ သည္ဟုလူအမ်ားသိ႐ွိလာၾကသည္။သို႔ေသာ္လည္းအမ်ဳိးသားအမ်ားစုအတြက္ကာမစြမ္းအားၾကြျခင္း၏ အဟန္႔အတားသည္အျခားေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ေသြးတိုးျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ၊ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါ ၊ေ ဆးဝါး၊အျပင္ဒဏ္ရာ၊ခြဲစိတ္မႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။

လိင္တံၾကြျခင္း၏ဖြဲ႔စည္းမႈမွာလိင္တံဂြမ္းလိပ္ပံုၾကြက္သားေလ်ာ့ရဲျခင္း၊ လိင္တံ ေသြးလႊတ္ေၾကာက်ယ္ျပန္႔လာျခင္း ၊ေသြးလည္ပတ္မႈတိုးလာျခင္းႏွင့္ေသြးျပန္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း စသည့္ေသြး လည္ပတ္မႈအဆင့္ဆင့္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားမ်ားကာမစြမ္းအားၾကြျခင္း၏အဟန္႔အတားကိုအဆင့္(၃)ဆင့္ခြဲထားပါသည္။
ပထမအဆင့္။ ။လိင္တံအလိုအေလ်ာက္ေထာင္ႏိုင္ေသာ္လည္းၾကာ႐ွည္စြာမမာႏိုင္ပါ။
ဒုတိယအဆင့္။ ။လိင္တံအလိုအေလ်ာက္မေထာင္ႏိုင္ျခင္း၊ကာမစိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ စိတ္မျပင္းျပျခင္း၊လိင္                ဆက္ဆံခ်ိန္တြင္ေပ်ာ့သြားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

တတိယအဆင့္။ ။ေတြ႔ရသည့္လကၡဏာအလြန္မ်ားသည္။ ဥပမာ-အမ်ဳိးသားမ်ား၏လိင္တံက်ဳံ႕ဝင္သြားျခင္း၊ကာမ စိတ္မ႐ွိျခင္းႏွင့္လိင္တံလံုးဝမေထာင္ႏို္င္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

          အထက္ေဖာ္ျပသည့္အခ်က္မ်ားမွာအမ်ဳိးသားမ်ား၏ကာမစြမ္းအား ကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ မတူညီ ေသာလကၡဏာအဆင့္ဆင့္ျဖစ္ပါသည္။

Soucrce :
Asia Royal Hospital
Witoriya Hospital