ရန္ကုန္ျမိဳျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့ဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္ ့ျမင့္ဦး ကမာၻထိပ္တန္း ေတြးေခၚသူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/06/2013 08:32:00 AMရန္ကုန္ျမိဳျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္ ့ျမင့္ဦးသည္ ကမာၻထိပ္တန္း
မဂၢဇင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ့ Foregin Policy မွ၂၀၁၃ခုနစ္အတြက္ ကမာၻထိပ္တန္း ေတြးေခၚသူမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံရေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

" ဒီလိုထည့္သြင္းခံရတာဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့မွာရွိတဲ့
တစ္စံုတစ္ေယာက္တုိင္းရဲ ့ၾကိဳးစားအားထုတ္မူကို အသိမွတ္ျပဳခံရတာျဖစ္သလို ရန္ကုန္ျမိဳျပစီမံခန္ ့ခြဲမူရဲ ့အေရးပါမူကိုလည္း
ထုတ္ေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ဟာ နုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္ေတြနဲ ့ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူေတြအတြက္ သာမက
ျမိဳတြင္းေနထိုင္သူေတြအတြက္ အလွပဆံုးနဲ ့ေန ့ခ်င့္စဖြယ္အရွိဆံုး ျမိဳေတာ္ေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္" ဟု
ေဒါက္တာ သန္ ့ျမင့္ဦးကေျပာသည္။

Foregin Policy မဂၢဇင္းသည္ ကမာၻထိပ္တန္း မဂၢဇင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အေမရိကန္နုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ကာ ကမာၻထိပ္တန္းေတြးေခၚသူမ်ား စာရင္းအား ၂၀၀၅ခုနစ္မွစတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ျပဳစုထုတ္ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုနစ္ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းသည္ ၁၀ၾကိမ္ေျမာက္ထုတ္ျပန္ျခင္းကာ ယမန္ကထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဧ။္ ထိပ္ဆံုးေနရာကို နုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို ့ကအတူပူးတြဲရရွိခဲ့ေၾကာ္င္းသိရသည္။

ထို ့ျပင္ယခုႏွစ္စာရင္းတြင္ ရုရွားနုိင္ငံသမၼတ ဗလာဒိမာပူတင္၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္ ့စစ္၊ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္
Amazon.com တည္ေထာင္သူ ဂ်က္ဖ္ဘီေဇာ့စ္ တို ့လဲပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေဒါက္တာသန္ ့ျမင့္ဦးသည္ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ကာ ျမန္မာနုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သူျဖစ္ျပီး ဟားဗတ္ႏွင့္ ကိန္းဗရစ္ တကၠသို္လ္မ်ားတြင ္သမိုင္းဘာသာသင္ ဆရာတစ္ေယာက္အျဖစ္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို ့ျပင္ ကမာၻကုလသမၼဂမဖြဲ ့ဧ။္ အေထြေထြအတ႔ြင္းေရးမူးရုံးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အျပင္
ကုလသမဂအဖြဲ ့တြင္ နုိင္ငံေရးရာဌာနဧ။္ မူ၀ါဒ စီမံကိနး္ေရးဆြဲေရးဌာန အၾကီးအကဲအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။


ယခုရန္ကုန္ျမိဳျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့ဧ။္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနဧ။္ အထူးအၾကံေပးတာ၀န္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမူေရးအၾကံေပးေကာင္စီတြင္ အဖဲြ ့၀င္အျဖစ္ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။


Yoyarlay