ကမာၻ ့ေစ်းအၾကီးဆုံးျမိဳ႕ စကၤာပူ ေစ်းအေပါဆုံးျမိဳ႕မွာ မြမ္ဘိုင္းျမိဳ႕

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/02/2014 06:28:00 PM


စကၤာပူျမိဳ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စားေသာက္ေနထိုင္ရန္ေစ်းအၾကီး ဆုံးျမိဳ႕ျဖစ္ လာေၾကာင္း စီးပြားေရးေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ (EIU) ၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ က ေဖာ္ျပ သည္။

ကုန္က်စရိတ္မ်ားျခင္း ၊ ဘက္စံုဝန္ေဆာင္ခမ်ားျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာ ေသာေငြေၾကး စနစ္ေၾကာင့္ စကၤာပူျမိဳ႕သည္ကမာၻ ့ျမိဳ႕ၾကီး ၁၃၁ ျမိဳ႕ အနက္ ေစ်းအၾကီး ဆုံးျမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ စကၤာပူသည္ အဝတ္အစားမ်ား ဝယ္ရန္ လည္း ကမာၻ ့ေစ်း အၾကီးဆုံးျမိဳ႕ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနထိုင္ရန္ေစ်းအၾကီးဆုံး ကမာၻ ့ျမိဳ႕ၾကီးငါးျမိဳ႕မွာ စကၤာပူ၊ ပါရီ၊ေအာ္စလို၊ ဇူးရစ္ႏွင့္ ဆစ္ဒနီတို႕ျဖစ္ၾကျပီး ကာရာကတ္စ္၊ ဂ်ီနီဗာ၊ မဲလ္ဘုန္းႏွင့္ တိုက်ိဳတို႕သည္ ပူးတြဲနံပါတ္ (၆) ေနရာကိုရရွိ ခဲ့ကာ ကိုပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ သည္ ေန ထိုင္ရန္ေစ်းအၾကီးဆုံးနံပါတ္ (၁၀) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စကၤာပူျမိဳ႕သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ ေနထိုင္ရန္ ကမာၻ ့ေစ်းအၾကီးဆုံးျမိဳ႕အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ တိုက်ိဳျမိဳ႕ေနရာ ကို အစားထိုးဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

(EIU) ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနထိုင္မႈစရိတ္စစ္တမ္းသည္ ကမာၻ ့ျမိဳ႕ၾကီး (၁၃၁) ျမိဳ႕ ကိုေလ့လာ ခဲ့ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏အဓိကျမိဳ႕ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ မြမ္ဘိုင္းႏွင့္ နယူးေဒလီျမိဳ႕ တို႕သည္ ေနထိုင္စရိတ္အသက္သာဆုံး ျမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ (EIU) ၏ ေနထိုင္စရိတ္ အသက္သာဆုံးျမိဳ႕ၾကီး (၁၀) ျမိဳ႕စာရင္းတြင္ မြမ္ဘိုင္း၊ ကရာခ်ိ၊ နယူးေဒလီ၊ ဒမတ္စကတ္စ္ျမိဳ႕မ်ားက ထိပ္ဆုံးမွရပ္တည္ေနၾကသည္။

Smart Pro Journal