ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တြင္ အစုိးရပိုင္ အရန္ေငြေၾကး ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံသာရွိၿပီး ပုဂၢလိကတြင္ ေလးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း IMF သံုးသပ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/02/2014 09:43:00 AM


Written by:
အငယ္ေထြး၊ ဆန္းထူးေအာင္
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္တြင္ အရန္ေငြေၾကး (reserve money) နည္းေနေသးေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ IMF ၏ short term အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းထားေသာ အရန္ေငြေၾကး ၇ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယင္းအနက္ ႏိုင္ငံပိုင္အရန္ေငြေၾကး သံုးဘီလံ်ေက်ာ္သာရွိၿပီး က်န္သည့္ပမာဏမွာ ပုဂၢလိကက႑မွ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။        

“ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ အရန္ေငြေၾကးစုေဆာင္းထားဖို႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြက တိုက္တြန္းေလ့ရွိတယ္။ အနည္းဆံုးသြင္းကုန္ သံုးကုန္ သံုးလစာနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ေငြေၾကး သူ႔မွာရွိမယ္။ ဒါထက္ ပိုစုေဆာင္းႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္”ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္က မၾကာေသးခင္ကပင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
   
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး ပိုမ်ားေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးဘီလံ်ေက်ာ္ဆိုေသာေငြေၾကးမွာ စုစုေပါင္းသြင္းကုန္ သံုးလစာ ပမာဏသာရွိေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။
   
လက္ရွိထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ IMF ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ external balance တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ၿငိမ္ေနၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ား အားနည္းေနေသးေၾကာင္း၊ ေနာက္သံုးလႏွင့္ကိုးလအတြင္း Telecommunication licenses မ်ားေရာင္းခ်ရမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလားတူ အျခားႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွလည္း ၀င္ေငြမ်ား၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။ ယင္းအေနအထားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရန္ေငြေၾကးအား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အားေကာင္းေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ထားသည္။      

“အစိုးရေတြက ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပတိုင္းျပတိုင္း treasury bond က ထုတ္ေရာင္းရတယ္။ မေရာင္းရင္ ေငြ႐ိုက္ထုတ္ၾကတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ပိုင္ဆိုင္မႈထဲမွာ အစိုးရပိုင္တာရွိသလို ၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္တာလည္းရွိတယ္” ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။

IMF မွေထာက္ျပသည့္အထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အရန္ေငြေၾကးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ အမ်ားႀကီးအာ႐ံုစိုက္ေနျခင္းအား ေလ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ယင္းအေနအထားေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မွသာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။
   
အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးက႑ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ျပန္လည္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။
   
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားသံုးသီးသန္႔ ေငြစာရင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိစာရင္းအရ ႏိုင္ငံေတာမွ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေရြပမာဏ တန္ခ်ိန္ ၇ ဒသာမ ၁၅၃၃ တန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြပိုင္ဆိုင္မႈ ပမာဏစုစုေပါင္း ၈ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံခန္႔ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသံုးသီးသန္႔ ေငြစာရင္းတြင္ ေရႊစာရင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းသိမ္းထားရွိျပီး ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြကိုမူ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြသားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားကာ ျပည္ပတြင္ရွိသည့္ အဆက္အသြယ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။      

News Eleven