ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ မူလတန္ဖိုးအေပၚ မွတ္ပံုတင္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/02/2014 02:56:00 PM


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ မူလတန္ဖိုး (ေစ်းႏႈန္း) အေပၚ မွတ္ပံုတင္ခႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သတ္မွတ္ လိုက္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ား၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားမွာ Pick Up (Single Cab, Extended Cab, Open Cab), Light Truck, Truck, Dumper, Tanker, Box Truck, Refrigerated Van, Crane Truck, Logging Truck, Container Carrier Truck, Tractor Head တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ခရီးသည္တင္ယာဥ္ (ယာဥ္ေမာင္းသူအပါအဝင္ ၁၀ ဦးႏွင့္အထက္) ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (Bus, Mini Bus, Micro Bus) ႏွင့္ လူစီးယာဥ္ (ယာဥ္ေမာင္းသူအပါအဝင္ ၉ ဦးႏွင့္ေအာက္) (Saloon, Jeep, Sta-tion Wagon, Micro Bus, Van, MPV, SUV) စက္စြမ္းအား ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္စြမ္းအား ၁၃၅၁ စီစီမွ ၂၀၀၀ စီစီအထိ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္စြမ္းအား ၂၀၀၁ စီစီမွ ၅၀၀၀ စီစီအထိ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္စြမ္းအား ၅၀၀၁ စီစီႏွင့္ အထက္ ၁၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူႏွင့္ကုန္ ၂ မ်ိဳးသံုးယာဥ္ (Pick Up Double Cab) ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ေၾကညာသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ဳိးအစား အလိုက္ မူလတန္ဖိုး (FOB ေစ်းႏႈန္း) အေပၚ မွတ္ပံုတင္ခ ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းသို႔ တင္သြင္းလာေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၃ (၂) (ဂ)၊ (တ)၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ ၂၂ (က) ႏွင့္ ၂၁၄ (ခ) တို႔အရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ မူလတန္ဖိုး (FOB ေစ်းႏႈန္း) အေပၚ မွတ္ပံုတင္ခကို အထက္ပါႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားျခင္းျဖစ္သည္။

Internet Journal