ရခုိင္ရွိ အဖဲြ႕အစည္း၀န္ထမ္းမ်ားလုံၿခံဳေရးကိစၥ ဘန္ကီမြန္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ ဖုန္းဆက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/02/2014 02:15:00 PM

photo-internet

ေနလင္းထြန္း
Location:
ရန္ကုန္


ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္အား တယ္လီ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္၍ တုိက္တြန္း လုိက္သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အ စည္းမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ ထမ္းမ်ားတုိက္ခိုက္ခံရမႈအေပၚ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ မတ္လ ၃၀ ရက္ တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကုသလမဂၢ က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ ၀န္ထမ္းအားလုံး၏ အသက္အႏၲရာယ္လုံၿခံဳမႈႏွင့္ ပိုင္ ဆုိင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရမည့္တာ၀န္၀တၱရားကို စဲြကိုင္ထားရန္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက တုိက္တြန္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ခုိင္မာေသာ ရပ္တည္မႈအတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ကူညီေပးရန္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းသန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ရခုိင္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအ ၾကား မေက်နပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ ေနမႈအေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္း လမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရး ႀကီးေၾကာင္း ကုလသမဂၢအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္သာမက တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ သန္းေခါင္စာ ရင္း ေကာက္ယူေနမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြား ရန္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက   ထပ္မံ ကတိျပဳေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

7 day daily