ေနရပ္သို႔ျပန္လာရေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/28/2013 04:58:00 PM


Saturday, December 28, 2013
ဗီဇာ၊ အလုပ္ပါမစ္၊ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားရရွိၿပီး ေနရပ္သို႔ ျပန္လာရေသာ အက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီ၏ လူေမွာင္ခို ျပႆနာ – Bolay

တတိယႏိုင္ငံကို ထူေထာင္မည့္ လူမ်ဳိးျခားဘဂၤါလီမ်ားသည္ မိမိေနထုိင္ရာမွ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပလက္၀မွ ရန္ကုန္သို႔လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယမွ မုိေရး၊ တမူး၊ ကေလး၊ မုံရြာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီး မႏၲေလးသို႔ ၀င္ေရာက္လာရာ လူေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားလာေပသည္ . . .

ေနရပ္သို႔ျပန္လာရေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား

 ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလတြင္ အေျခခံ ျပည္သူမ်ားက ဆင္းရဲမႈဒဏ္ကုိ ပိုမိုခံစားလာရၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ သူခိုး၊ ဓားျပမ်ားက အုပ္စုဖဲြ႕ လုယက္မႈ ပံုစံသဖြယ္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္ပြား လာသည္။ ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕လည္း စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည္။ လယ္ယာေျမသိမ္း ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္လည္း ျပည္သူအခ်ဳိ႕ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သည့္ ဒုကၡမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ လူမ်ဳိးျခား ျပႆနာေၾကာင့္လည္း ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထုိသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္အတူ လူေမွာင္ခုိႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာမ်ားက ၿမိဳ႕ႀကီးမက ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ၀င္ေရာက္လာေပသည္။ …

လူလူခ်င္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေသာ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာသည္ အဆုိး၀ါးဆံုးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ျပစ္မႈႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးျခင္း မရွိလွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ျခင္းအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။ ဥပေဒမ်ား အသက္၀င္ အေရးပါေစရန္ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားဘဲ ဥပေဒတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္း ျမင္သာျခင္းႏွင့္ တိက်မႈ မွန္ကန္ျခင္းက လုိအပ္ေပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းျပည္ ဆင္းရဲျခင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား ဆင္းရဲ မဲြေတျခင္းႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ေလ့လာသင္ယူမႈ အားနည္းၿပီး မတတ္ေျမာက္၊ မကၽြမ္းက်င္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း လူ႕အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါး လာေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ေလးစား တန္ဖုိးထားၾကရန္ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ တက္ႂကြ ရွင္သန္ေသာ ၀ံႆႏုရကိၡတ တရားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း နာဂစ္ေဘးေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္ ေနထုိင္ရာမွ လူကုန္ကူး ခံရျခင္း၊ ျပည္တြင္း ဆူပူအၾကမ္း ဖက္မႈေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ စစ္ေဘး၊ စစ္ေရွာင္ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ခုိလႈံမႈ ငတ္မြတ္ေန၍ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရ ျခင္း၊ ဗဟုသုတ နည္းပါးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေသာေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကဲြလာ၍ သားသမီးမ်ား စိတ္ေလလြင့္ကာ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ အလွအပမ်ား မက္ေမာၿပီး ျဖတ္လမ္းမွ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာလိုၾက၍ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာမ်ား တစ္စတစ္စ ႀကီးထြားလာရာ ျပည္တြင္း သာမက ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားလည္း လူေမွာင္ခိုႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာကား သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚ ၀င္ေရာက္ ထုိးေဖာက္ လာေပသည္။

ကမၻာတစ္၀န္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးလာ၍ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားပါ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါရွိသည္ျဖစ္ေစ တရား၀င္ သြားေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ သြားေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနေသာ  ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ လူေမွာင္ခိုပဲြစားမ်ားက နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မယားျပဳရန္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား လိင္မႈကိစၥမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း၊ လိင္အလုပ္ျဖင့္ စီးပြားေရးအရ ေဖ်ာ္ေျဖေစျခင္း၊ ဇနီးမယားအျဖစ္ တရား၀င္ လက္ထပ္ၿပီး ေရာင္းစားခဲ့ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ လစာ ေကာင္းရမည္ ေျပာ၍ ရပ္ေ၀းတြင္ ေရာင္းစားျခင္း၊ အိမ္ေဖာ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကာရာအိုေက၊ အလွျပဳျပင္ေရး၊ ေတးဂီတ၊ အႏွိပ္ခန္းမ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သည့္ လူကုန္ကူးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္လာေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးအား မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ ျပည္တြင္းအလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာမ်ားတြင္ အသက္ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြညႇစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအား ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ခံရၿပီး၊ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစခံရျခင္း စသည့္ အျမတ္ထုတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းမ်ား ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ေနပါသည္။ ၎ေနာက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရား၀င္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ တရား၀င္ ေနထုိင္ခြင့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို အလုပ္ရွင္က သိမ္းဆည္းၿပီး၊ အလုပ္သမားမ်ား မေတာ္တဆ ထိခိုက္ေသဆံုးျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေျခလက္အဂၤါ ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ လုပ္အားခ အျပည့္အ၀ မရရွိျခင္း၊ အသက္အာမခံေၾကး ႏွင့္ျပန္ပို႔ေငြမ်ားကို အလုပ္ရွင္က ျဖတ္ယူထားျခင္း၊ အိမ္ေဖာ္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားအား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခိုင္းေစျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ တရား၀င္ အေထာက္အထားမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရဲေခၚ၍ ဖမ္းခိုင္းျခင္း စသည့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

တတိယႏိုင္ငံကို ထူေထာင္မည့္ လူမ်ဳိးျခား ဘဂၤါလီမ်ားသည္ မိမိေနထုိင္ရာမွ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပလက္၀မွ ရန္ကုန္သို႔လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယမွ မုိေရး၊ တမူး၊ ကေလး၊ မုံရြာၿမိဳ႕ မ်ားသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ၿပီး မႏၲေလးသို႔ ၀င္ေရာက္လာရာ လူေမွာင္ခို လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ပြား လာေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ေနေသာ လူေမွာင္ခို၊ လူကုန္ကူးျပႆနာႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္မဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ သက္တမ္းမွာ ၁၀ ႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္၊ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ၃ ႏွစ္၊ လာအို ႏိုင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ၃ ႏွစ္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ Validation Term ကို ၅ ႏွစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္အရ အေျခခံအလုပ္သမား အခြင့္ အေရးမ်ား ရရွိရန္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ လူေမွာင္ခိုျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းတုိ႔ကို တားဆီးႏိုင္ရန္ ယာယီ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မ်ားကို နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ တာခ်ီလတ္ၿမိဳ႕၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ မဲဆိုင္ၿမိဳ႕၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရေနာင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္ပ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္ ၇ ဆင့္ျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးပါသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား တစ္ဦးသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ေဆး႐ံု သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းတြင္ ေဆးစစ္ခံယူမႈ အတြက္ ေဆးေထာက္ခံခ်က္ တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းရယူရမည္။ ေဆးေထာက္ခံခ်က္သည္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၏ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားႏွင့္အတူ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္ ကုမၸဏီသို႔ အလုပ္ အပ္ႏွံရမည္။ အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီ၏ ၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းမွာ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ကုမၸဏီသည္ တစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္ ၄၅၀၀ ႏႈန္း ၀န္ေဆာင္ခ ေပးရပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရေသာ ကုမၸဏီသည္ အပ္ႏွံထားရွိေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိုင္း အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပံုစံျဖည့္စြက္ျခင္း အဆင့္ ၁ မွ ျပဳလုပ္ ၿပီးေသာ အေထာက္အထား မိတၱဴမ်ားတြင္ တစ္ဦးလွ်င္ ဓာတ္ပံု ၂ပံုျဖင့္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းရွိေသာ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ (ဘတ္ကတ္) အား ထုတ္ယူရရွိႏိုင္သည္။

အဆင့္ ၃ တြင္ ဘတ္ကတ္ ရရွိၿပီး အလုပ္သမားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး႐ံုးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ျပန္ၾကားေပးရန္ ေပးပို႔ၿပီး၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာလူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုးသို႔ အမည္စာရင္းမ်ား ေပးပို႔ကာ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အတည္ျပဳ စိစစ္ၿပီးေသာ စာရင္းအား ႏိုင္ငံျခားေရး ႐ံုးမွ ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ဆက္လက္ အေၾကာင္းျပန္ၾကား ေပးရသည္။

အဆင့္ ၄ တြင္ ထိုင္းအလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေခၚယူ ေတြ႕ဆံုကာ ၎တုိ႔၏ ကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပထားေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ စာရင္းအား စိစစ္လက္ခံေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား ထုတ္ေပးပါသည္။ အလုပ္သမားစာရင္းႏွင့္ သံ႐ံုးတို႔ပါ ထည့္္ေပးပါသည္။

ထုိစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား၊ အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာ ရရွိၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အဆင့္ ၅ တြင္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေစလႊတ္ေကာ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ သို႔မွသာ နယ္စပ္ရွိ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေသာ ႐ံုးမ်ားသို႔ လာေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆင့္ ၆ တြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ ရရွိၿပီးပါက ထိုင္းႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပန္လည္ တင္ျပ ေပးရမည္။ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ အကြက္ ၃ ပါ စာရြက္၏ အေပၚဆံုး ေနရာတြင္ တာ၀န္ခံ အရာရွိ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးျခင္း၊ တံဆိပ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ျပန္ေပးပါသည္။

အဆင့္ ၇ တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား ေခၚေဆာင္၍ စာရြက္စာတမ္း မ်ားႏွင့္အတူ နယ္စပ္ရွိ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ရပါသည္။ ထုိ႐ံုးတြင္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီး ျမန္မာ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ စမတ္ကတ္ကို ထုတ္ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာေၾကာင္း တံဆိပ္ထု၍ ထုိင္းႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးဌာနသို႔ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္းကို တံဆိပ္တံုး ထုေပးရပါသည္။ ျမန္မာ အလုပ္သမား တစ္ဦးအား အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားက တရား၀င္ သြင္းေငြမ်ား အၿပီးအစီး ဘတ္ကတ္ ျပဳလုပ္ပါက ခန္႔မွန္း ကုန္က်ေငြမွာ ထုိင္း ၃၅၀၀ ဘတ္၊ ယာယီ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ႏွင့္ ၂ ႏွစ္ ဗီဇာအတြက္ ေကာက္ခံေငြမွာ ထိုင္း ၆၀၀၀ ဘတ္၊ ၂ ႏွစ္အတြက္ အလုပ္ပါမစ္ ေကာက္ခံေငြမွာ ထုိင္း ၄၀၀၀ ဘတ္၊ စုစုေပါင္း ထိုင္း ၁၃၅၀၀ ဘတ္ ကုန္က်ပါသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ဦး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္အလုပ္ လုပ္ခြင့္ရရန္ ယာယီႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္ ရယူရန္ ကုန္က်ေငြမွာ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၃၅၀၀ မွ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးအရ ၅၀၀၀၀၀ိ/- က်ပ္ခန္႔ ကုန္က်ပါသည္။

ထုိသို႔ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားကို ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ သက္ေသခံကတ္ျပား၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ထုတ္ေပးျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ မျဖစ္ပြားေရးႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း လူေမွာင္ခိုႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ လမ္းၫႊန္ ခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တရား၀င္ အလုပ္သမ်ားကို စည္း႐ံုး ပို႔ေဆာင္ျခင္းအား သတ္မွတ္ပံုစံႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားက လူေမွာင္ခိုႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း ေနရပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဗီဇာမ်ား၊ အလုပ္ပါမစ္မ်ား၊ ယာယီႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အက်ဳိးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပဲြစားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စည္း႐ံုး ပို႔ေဆာင္ျဖားေယာင္း၊ ေသြးေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ား ရယူၿပီး လူေမွာင္ခိုႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းရရွိေသာ သတင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ အသိပညာေပး ေရးသား ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

Bolay
Myanmartandawsint Newspaper