အာဆင္းနစ္နွင့္ နွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါမ်ား ဆိုင္ရာ ျဖစ္ပြားမႈ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/28/2013 06:15:00 AM


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ကြ်န္း တို႔မွ ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ ေသာက္ေရ ထဲမွာ အာဆင္းနစ္ဓာတ္ ပမာဏျမင့္မားစြာ (၁၀ဝ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္/လီတာႏွင့္ အထက္) ပါဝင္ပါက ႏွလံုးေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ပြား မႈလည္း ျမင့္ တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ ရပါတယ္။
အာဆင္းနစ္ ပမာဏ အနည္းငယ္မွ သည္ အလယ္အလတ္ ပမာဏ (ဥပမာ ၁၀ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္/လီတာမွ ၁၀ဝ မိုက္ခ႐ိုဂရမ္/လီတာၾကား) အထိပါဝင္တဲ့ေရကို ေန႔စဥ္ေသာက္ရပါက ႏွလံုး ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြျဖစ္ လာႏိုင္ပါတယ္လို႔ အသက္ ၄၅ႏွစ္မွ ၇၄ႏွစ္ ၾကားရွိ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူေပါင္း ၃၅၇၆ ဦးအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ထားတဲ့ စာရင္းဇယား အရေတြ႕ရွိခဲ့ ပါတယ္။ ထိုသူမ်ားမွာ အရီဇိုးနား၊ အိုကလာဟိုးမား၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ဒါကိုတာေဒသ မ်ားရွိ အေမရိကန္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အၾကား ထိုသူမ်ား၏ ဆီးနမူနာမ်ားကို အေျခခံၿပီး အာဆင္းနစ္ အမ်ိဳးအစားကို ၂၀ဝ၀ျပည့္ႏွစ္ အထိ ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာခဲ့ပါတယ္။ ထိုသူမ်ားအနက္ ၁၂၀ဝ ဦးမွာ အသက္အၱရာယ္ ေသေစေလာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသက္အၱရာယ္မရွိေသာ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြား လာၾကေၾကာင္းေတြ႕ခဲ့ ရပါတယ္။
သုေတသီတို႔ တိုင္းတာခဲ့ေသာ အာဆင္းနစ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အင္ေအာ္ဂဲနစ္ အာဆင္းနစ္ႏွင့္ မီသိုင္း ပါဝင္ေသာ အာဆင္းနစ္ အမ်ိဳးအစားကို ေပါင္းၿပီး ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ထိုသူမ်ား၏ ဆီးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အာဆင္းနစ္ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ပမာဏ အၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာၾကည့္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာ အေပၚ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ေၾကာ ေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါ တို႔၏ ျဖစ္ႏႈန္း အခ်ိဳးအစားမွာ ၁.၃၊ ၁.၃ ႏွင့္ ၁.၅ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရတယ္လို႔ ဆိုတယ္။

health digest