ျပည္သူျပည္သား မိေအး ႏွစ္ခါနာမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/30/2013 05:34:00 PM


ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္ထုတ္ နိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ခႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံ မည့္ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပါဝင္သည္။
ပထမ တစ္ခ်က္မွာ လၽွပ္စစ္ စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးအဖြဲ႕သည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က် စရိတ္ႏွင့္ ဓာတ္အားဝယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တတ္နိုင္ သမၽွ ကာမိေစရန္ အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈအေပၚမွ စတင္၍ အမ်ားျပည္သူသုံး (အိမ္သုံး)အတြက္ တစ္ယူနစ္မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိ ၃၅က်ပ္၊ ၁ဝဝယူနစ္အထက္ ၅ဝက်ပ္၊ အမ်ားျပည္သူ (စက္မႈ၊ စီး ပြားေရး၊ တစ္လုံး တစ္ခဲ တည္း၊ ယာယီ)အတြက္ တစ္ယူနစ္ မွ ၅ဝဝဝယူနစ္အထိ ၁၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀၁ယူနစ္ႏွင့္အထက္ ၁၅ဝက်ပ္၊ အစိုးရဌာန႐ုံးသုံးအတြက္ ၅ဝက်ပ္၊ စက္မႈသုံးအ တြက္ ၁ဝဝက်ပ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔ကို နိုဝင္ဘာလအတြင္း ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ ပမာဏအေပၚ ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ ႏႈန္းထားသစ္မ်ား ျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္၍ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ျပဳစုေကာက္ခံသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိႏႈန္းထားမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူ သုံး(အိမ္သုံး) တစ္ယူနစ္လၽွင္ ၃၅က်ပ္၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ တစ္ယူနစ္လၽွင္ ၇၅က်ပ္ႏွင့္ အစိုးရစက္မႈသုံး မ်ားအတြက္ ၃၅က်ပ္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ လိုက္သည့္ အတြက္ ေနာက္ ဆက္တြဲ မည္သို႔ေသာအက်ိဳး ဆက္မ်ား ထြက္ေပၚလာ နိုင္သလဲ၊ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းပါသည္။ အိမ္သုံးသမားေတြကေတာ့ အပိုထပ္ ကုန္လိမ့္မည္။ ရွိသည့္ ရသည့္ဝင္ေငြထဲမွ ဖဲ့ထုတ္ေပး ရလိမ့္မည္။

ထိုအတြက္ သူတို႔တြင္ ေစာဒကတက္စရာ မရွိ။ မေပးခ်င္ရင္ လိုသေလာက္ သုံး။ မလိုသည့္မီးပိတ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသမားေတြက သူတို႔ႏွစ္ဆ တက္ေပး ရမည့္အတြက္ သူတို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ထပ္ေဆာင္း ေဈးတင္ လိုက္လို႔ရမည္။ ထိုသို႔တင္လၽွင္ အမ်ားျပည္သူ ပဲ တိုက္ရိုက္ထိမည္။ တစ္ရာတန္က တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ျဖစ္ ခ်င္ျဖစ္မည္။
တစ္ရာ့ငါးဆယ္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။

႐ုတ္တရက္ၾကည့္လၽွင္ အိမ္သုံးသမားေတြက ယခင္တစ္ယူနစ္ ၃၅က်ပ္မွ ၅ဝတိုးေပးလိုက္လၽွင္ ၁၅က်ပ္ပဲ တက္သည္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသမားမ်ားက သူ တို႔ထပ္ေဆာင္းကုန္က်မည့္ မီတာခအတြက္ သူတို႔ကုန္ ပစၥည္းအေပၚ ထပ္ေဆာင္းတင္လိုက္ပါက ထိုအဖိုးအခ သည္ အမ်ားျပည္သူဝယ္ယူသုံးစြဲသူပဲ ထပ္ေဆာင္းေပးရ မည့္သေဘာ သက္ဝင္သြားသည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အမ်ား ျပည္သူပဲ တိုက္ရိုက္ထိသည္။

ထူးေတာ့ ထူးဆန္းသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္တို ႔၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္တို႔က တစ္နိုင္ငံလုံးမီးလင္း ေရး ဘယ္လိုဘယ္ေလာက္ကူညီမည္တို႔ၾကားေနရသည့္ အထဲ ယခုလိုတိုးေကာက္ျခင္းကဆန္းသည္။ ဘန္ေကာက္ တစ္ၿမိဳ႕လုံးႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔တြင္ ျမန္မာ့ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ မီး လင္းေနၿပီး ကိုယ့္နိုင္ငံက်ေတာ့ ဓာတ္အားခတိုးေကာက္ ျခင္းမွာလည္း သဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

ယင္းသည္ ေခတ္သစ္၊ စနစ္တြင္ ဘာေတြ ဘယ္လိုေျပာင္းေျပာင္း၊ ဘယ္လိုလုပ္လုပ္ ျပည္သူဟူေသာ ဘူတာပဲလာလာဆိုက္ေနလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာ ျပည္၏ ထူးျခားခ်က္ေတြထဲက ထူးျခားခ်က္တစ္ခုျဖစ္ သည္။ဘာပဲတက္လိုက္တက္လိုက္ကားသမားကလည္း ေဈးလိုက္တက္ခ်င္သည္။ ယုတ္စြအဆုံး ဆိုက္ကားသမား ကလည္း ေဈးလိုက္တက္ခ်င္သည္။ အျခားလုပ္ငန္းသမားမ်ားကေတာ့ဆိုဖြယ္ရာမရွိ။ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ဓာတ္အားဝယ္ယူမႈကုန္က်စရိတ္မ်ား ေၾကာင့္တက္ရပါသည္ ဆိုေသာ္လည္းဘာေတြဘယ္ ေလာက္ဝယ္ရ၍အဘယ္သို႔ေသာထုတ္လုပ္မႈကုန္က် စရိတ္ဟူသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတာ့ ေဖာ္ျပထား ျခင္းမရွိေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ေရးအဖြဲ႕က ထိုအခ်က္မ်ား ကို ေသခ်ာ က်နစြာ ေဖာ္ၿပ ေပးသင့္ေပ သည္။

ျပည္သူ႔ေခတ္တြင္ ျပည္သူကို ခ်ၿပ ေပးဖို႔ေတာ့လိုသည္။ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရမည့္တာ ဝန္ ထိုအဖြဲ႕တြင္ ရွိသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လၽွင္ ျပည္သူ ေတြပဲ မိေအးႏွစ္ခါနာေတြ ျဖစ္ေနရခ်ိမ့္မည္။

အယ္ဒီတာ

ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၃
yangonmedia