ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား ပိုခ်မ္းသာၿပီး ဆင္းရဲသူမ်ား ပိုဆင္းရဲလာေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/26/2014 09:06:00 AM


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္း အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္လုံး စီမံခ်က္မ်ားအေပၚ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိပကတိ အေျခအေနမွာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား ပို၍ခ်မ္းသာလာၿပီး ဆင္းရဲသူမ်ား ပို၍ဆင္းရဲလာေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေပးပို႔လာေသာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္၊ ပထမေျခာက္လပတ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ေလ့လာသုံးသပ္ကာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ “စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားကာယညာဏ အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ တတ္ႏိုင္ေသာအားျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိပကတိ အေျခအေနမွာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား ပို၍ခ်မ္းသာျခင္း၊ ဆင္းရဲသူမ်ား ပို၍ဆင္းရဲျခင္း၊ ကြာဟမႈ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာမႈကို လက္ေတြ႕က်က် အမွန္အတိုင္း ပကတိရွိမႈ မရွိမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္မွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းကို ေစာေသးသည္ ေနာင္မွလုပ္မည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖင့္ မရေတာ့ပါ။ အခ်ဳိ႕သာဓကအားျဖင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျပည္သူမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ႏွင့္ ၀င္ေငြရရွိမႈတို႔ မမွ်တျခင္းေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပၚ၍ အခ်ဳိ႕လယ္သမားမ်ား အေၾကြးသံသရာလည္ၿပီး လယ္မဲ့ယာမဲ့ဘ၀ ေရာက္ရွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္လာမႈမ်ား အားနည္းျခင္း၊ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ရွိေနေသးျခင္းတို႔သည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ယႏၲရားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ကို ေျဖေလွ်ာ့၍ ျပည္သူဗဟိုျပဳစနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည္မွာ ေကာင္းပါသည္။ ေအာက္ေျခမွစ၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔၍ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္မူ သေဘာအရ အလြန္ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ဆင့္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္၏ ႀကိဳးနီစနစ္၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ မေပ်ာက္ပ်က္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ေအာက္ေျခကစသည့္ အေျခအေနကြာဟၿပီး ပုံသဏၭာန္မက် ျဖစ္ေနသည္ကို ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Credit: EMG