အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားျဖင့္ မေကာက္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ သတ္မွတ္ရမည့္ ပထမဆံုး ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/26/2014 04:17:00 PM


၂၆.၂.၂၀၁၄၊ ဗုဒၶဟူးေန႔

အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားျဖင့္ မေကာက္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ရမည့္ ပထမဆံုးျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာလင္းေအာင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အခြန္အေကာက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေကာက္ခံရန္ အခြန္လ်ာထားခ်က္မ်ားကို ယခုတင္သြင္းသည့္ ဥပေဒအတိုင္း ေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြန္အေကာက္ ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း ေဆာင္ရြက္လိုပါက ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒအရ ျပည္ပတင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္ျဖစ္ပါက ကုန္းေပၚေရာက္ တန္ဖိုးေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္စည္ျဖစ္ပါက ေရာင္းရေငြအေပၚတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ အခြန္က်သင့္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးကုန္စည္မ်ားျဖစ္သည့္ စီးကရက္အခြန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၀၀၊ ေဆးရြက္ႀကီးအခြန္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံေသာက္ေဆးမ်ား၊ ကြမ္းစားေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ၀ိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကြၽန္းသစ္လံုးႏွင့္ အေျခခံအဆင့္သာ ခြဲစိပ္ထားသည့္ ကြၽန္းခြဲသားမ်ားအား အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ အေပါ့စားဘင္ကားမ်ား၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္ႏွင့္ အေပါ့စား၀က္ဂြန္မ်ား၊ ကူေပးကားမ်ားအား အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အခြန္ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း က်သင့္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အခြန္မက်သင့္သည့္ ကုန္စည္မ်ားတြင္ စပါး၊ ဂ်ဳံေစ့၊ ေျပာင္းအမ်ဳိမ်ဳိးႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ မုန္ညင္းေစ့၊ ေနၾကာေစ့၊ ဆီအုန္း၊ ၾကံ၊ ဆား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ အုန္းဆီ၊ ကြန္ဒံုး၊ ဆန္၊ ဆန္ကြဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ စသည္ျဖင့္ ၇၂ မ်ိဳးအား ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါက ေရာင္းရေငြအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါက ကုန္းေပၚေရာက္ တန္ဖိုးအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ကုန္စည္တင္သြင္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွအပ က်န္၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ ရေငြအေပၚ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်သင့္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀င္ေငြခြန္အေနျဖင့္ တစ္က်ပ္မွ ငါးသိန္းက်ပ္အထိအား တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅၀၀၀၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၀ အထိ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀၀၀၀၀၁ က်ပ္မွ ၁၅၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ သုံးရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၁၅၀၀၀၀၁ မွ က်ပ္ ၂၀၀၀၀၀၀ အထိ ေလးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀၀၀၀၁ က်ပ္မွ အထက္အား ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ စသည္ျဖင့္ အဆင့္လိုက္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္လစာ၀င္ေငြ အေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ၀င္ေငြအလႊာ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အထူးကုမၸဏီ အက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မွတ္ပံုတင္ၿပီး တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္လွ်င္ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ား မႏုတ္မီ ယင္းကုမၸဏီက ရရွိသည့္ က်ပ္ေငြျဖင့္ စုစုေပါင္း ၀င္ေငြအေပၚ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္းၾကပ္ထားသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံရန္ မူလလ်ာထားခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား သံုးစြဲမႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္ ခန္႔မွန္းေျခ က်ပ္သန္း ၁၄၆၄၄၈၇ ဒသမ ၇၇၄၊ ၀င္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္ က်ပ္သန္း ၁၆၆၄၉၃၂ ဒသမ ၇၂၉၊ အေကာက္ခြန္မွ က်ပ္သန္း ၁၉၀၀၀၀၊ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္ က်ပ္သန္း ၁၅၇၁၁၆၀ ဒသမ ၄၄၀ တို႔ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားျဖင့္ အခြန္မ်ား ေကာက္ခံေနျခင္းတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

Eleven Media Group