ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေတာင္းခံသည့္ တစ္ေပပတ္လည္ေစ်းႏႈန္းမွာ ပိုမိုမ်ားျပားေန၍ ျပင္ဆင္ၿပီး ပုိေငြမ်ားကုိ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္ေရး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား အဆုိျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/23/2014 12:35:00 PM


ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းႏွင့္ တရားဥပေဒစုိမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေတြ႕ရစဥ္္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ ႏိုင္ငံပုိင္အခန္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေငြေတာင္းခံရာ၌ ဦးစီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုတစ္ေပပတ္လည္ေစ်းႏႈန္း ကြဲျပားေနသျဖင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်၍ ပုိမိုထြက္ရွိလာေသာေငြမ်ားအား အျခားေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လ်ာထားရန္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီႏွစ္ခုမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တည္ေဆာက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပလ်ာထားေတာင္းေငြမ်ားထဲ၌ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တင္ျပထားသည့္ RC အေဆာက္အအုံ အမ်ဳိးအစားအတြက္ PAE တစ္ေပပတ္လည္ေစ်းႏႈန္းမွာ အျခားဦးစီးဌာနမ်ားကဲ့သို႔ က်ပ္ ၁၈၀၀၀ ႏႈန္းမဟုတ္ဘဲ ၂၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၀ ပုိမ်ားေနသည့္အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနအား ျပန္လည္စိစစ္တင္ျပေစခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီကုိယ္စား ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမဦးက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ျပန္လည္စိစစ္ရာအႏၲရာယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဥပဓိ႐ုပ္မေကာင္းသည့္အတြက္ ျပဳျပင္ရမည့္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားဦးေရတုိးလာသည့္အတြက္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္ရမည့္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတင္ျပသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံး PAE ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္သည့္အခါတြင္ က်ပ္ေငြ ၃ ဒသမ ၄၅၀၆ ဘီလ်ံပုိမိုထြက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

"လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္အရေရာ က်န္ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္လည္း တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူၿပီးေတာ့ ပုိထြက္လာတဲ့ ၃ ဒသမ ၄၅၀၆ ဘီလ်ံကုိ အေရးႀကီးလုိအပ္ေနတဲ့ အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ ညိႇႏႈိင္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုရရွိတဲ့ႏႈန္းထား အၾကမ္းဖ်င္းတြက္လုိက္တဲ့အခါမွာ အႏၲရာယ္ရွိေက်ာင္းေပါင္း ၈၃ ေက်ာင္း ပုိမုိလ်ာထားႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္"ဟု ေဒါက္တာျမဦးက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အမွတ္(၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ အဆုိျပဳလ်ာထားေသာ အႏၲရာယ္ေက်ာင္းေဆာင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ ဦးေရ ၂၂၀ အစား ၃၀၃ ေက်ာင္း ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳခဲ့သည္။

အလားတူျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အမွတ္(၁)၊ အမွတ္(၂)၊ အမွတ္(၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ေျမျပန္႔ေဒသျဖစ္ပါက RC ေက်ာင္းေဆာင္ အေဆာက္အအုံမ်ားအစား အုတ္ညႇပ္ေက်ာင္းေဆာင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္သင့္ၿပီး တစ္ေပပတ္လည္ (PAE) မွာ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖစ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ RC ေက်ာင္းေဆာင္ အေဆာက္အအုံအမ်ဳိးအစား ေဆာက္လုပ္ပါကလည္း တစ္ေပပတ္လည္ႏႈန္းထားမွာ က်ပ္ ၁၆၀၀၀ (သုိ႔မဟုတ္) ၁၈၀၀၀ ႏႈန္းသာျဖစ္သင့္ကာ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း ေကာ္မတီကုိယ္စား ေကာ္မတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္က အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေခၚယူမည့္တင္ဒါသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ရွိသည့္ ေဒသခံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ဦးစားေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ပညာေရးမွဴမ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ တင္ဒါေခၚယူမႈကုိ စိစစ္ေဆာက္ရြက္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီက အဆုိျပဳခဲ့သည္။

Eleven Media Group