အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ငါးခုိးေရယာဥ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးအေရးယူရန္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ကုိ စစ္ေဆးေရးမွဴးအာဏာ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း အခ်ိန္ေပး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 02:45:00 PM


ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ငါးခုိးေရယာဥ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးအေရးယူရန္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ကုိ စစ္ေဆးေရးမွဴးအာဏာ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အခ်ိန္ေပး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔သုိ႔ ေပးပုိ႔လာသည့္ ငါးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖရွင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းရွင္းလင္းထားသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ ငါးလုပ္ငန္းေရျပင္မွ ငါး/ပုစြန္ သယံဇာတမ်ား အတုိင္းအဆမရွိ ဆုံး႐ႈံးေနျခင္းမွာ ငါးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ငါးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ယခုထက္ပုိ၍ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔သုိ႔ ေပးပုိ႔လာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိလည္း ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ငါးသယံဇာတႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ရွာေဖြတုိင္းတာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ငါးလုပ္ငန္း စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္သည့္ ၀န္ထမ္းအင္အား နည္းပါးျခင္း၊ သုေတသန ငါးဖမ္းေရယာဥ္ႏွင့္ ကင္းလွည့္စစ္ေဆးသည့္ ယာဥ္မရွိျခင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) သည္ စစ္ေဆးေရးမွဴးအာဏာ ေပးအပ္ထားရွိသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာ့ငါးလုပ္ငန္း ေရျပင္အတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ငါးခုိးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားေလွမ်ား၏ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရသည့္အတြက္ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အခ်ိန္ေပး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းအင္အား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္သည့္ ကိရိယာမ်ား ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရန္၊ သက္ဆုိင္ရာဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး တြန္းအားေပးရန္ စသည္တို႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးက ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ငါးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ (ေရ) တုိ႔မွ မိမိက႑အလုိက္ တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လမ္းညႊန္ပံ့ပုိးမႈမ်ား ပုိမုိလုိအပ္ေနေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၎တုိ႔၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
Eleven Media Group