ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြန္အခမ်ားကုိ ဖိဖိစီးစီး ေကာက္ခံမႈ အားနည္းၿပီး သုံးစြဲသင့္သည့္ ရန္ပုံေငြထက္ ပုိမုိသုံးစြဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္၏ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးမွာ က်သင့္သေလာက္ မက်ဆင္းဘဲ ရွိေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/28/2013 10:54:00 AM


ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္
ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြန္အခမ်ား ဖိဖိစီးစီး ေကာက္ခံမႈ အားနည္းၿပီး သုံးစြဲသင့္သည့္ ရန္ပုံေငြထက္ ပုိမိုသုံးစြဲျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္၏ လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးမွာ က်သင့္သေလာက္ မက်ဆင္းဘဲ ရွိေနသည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။
ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ မူႏွင့္အေျခခံ သေဘာမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ရေငြျဖစ္ေသာ ျပည္ပမွ ကားတင္သြင္းမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေအာင္ဘာေလထီ ေရာင္းခ်မႈ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား က႑မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္အခမ်ား၊ အရင္းအျမစ္ သစ္မ်ားမွ အေကာက္ေတာ္ တုိးေကာက္ေရး၊ ေရခြန္၊ တာတမံခြန္ စသည့္က႑ရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ေရခြန္၊ တာတမံခြန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးမွ တာ၀န္ယူ ေရခြန္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ တာတမံခြန္မ်ား ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မူလႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခမ်ား က်ပ္သန္း ၁၁၀၅ အား အညီအမွ် ခြဲေ၀ေဖာ္ျပထားရာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္းမ်ား၏ လက္ရွိေရသြင္းစုိက္ ဧရိယာ၊ ေရေဘးကာကြယ္ တာတမံမ်ားမွ အက်ဳိးျပဳ ဧရိယာမ်ား၊ ဆက္စပ္စိုက္ပ်ဳိး ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးလွ်င္ လြန္စြာနည္းပါးေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးျမင့္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
အေလအလြင့္ ဆုိတာကေတာ့ ေပါ့ေလ်ာ့တာေရာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္တာေရာ၊ ခုိးတာ၀ွက္တာေရာ ပါတာေပါ့။ တစ္ဖက္က ျပန္ၿပီးထိန္းညိႇတာလုပ္မွ အခြန္တုိးေကာက္တာကုိ အေထာက္အကူျပဳၿပီး ဂ်ီဒီပီလုိေငြ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . . . . .
ထုိ႔အျပင္ ေရခြန္၊ တာတမံခြန္ ဥပေဒ အသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ ယခင္အခ်ိန္ ကတည္းက က်င့္သုံးလာသည့္ လက္ရွိေရခြန္၊ တာတမံခြန္ ဥပေဒပါအရ သတ္မွတ္ေကာက္ခံႏႈန္း နည္းပါးေနရာ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ၀န္ႀကီးဌာန၏ လ်ာထားသတ္မွတ္ႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း အခြန္ေဆာင္ရမည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားထံမွ ရရွိရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္မ်ား တုိးတက္ရရွိေရးကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၎ကပင္ သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑ အေနျဖင့္မူ လခန္႔မွန္းေျခ (BE) ရေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၇၅ ဒသမ ၈၁ ေဖာ္ျပထားၿပီး ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကုန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ (RE) ရေငြကုိ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၅၁၃ ဒသမ ၃၆ လ်ာထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္အတြင္း ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး၊ သယ္ပုိ႔၊ ေပ်ာက္ဆုံးမႈတုိ႔သည္ တည္ၿငိမ္သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္း မရွိေသးဟု သုံးသပ္လုိေၾကာင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ မီးခုိးယူ သုံးစြဲၾကမႈေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေငြေၾကးမရရွိဘဲ ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေပၚရၿပီး အဆုိပါ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ဖိဖိစီစီး ၾကပ္မတ္ေကာက္ခံပါက ရေငြသိသိသာသာ တုိးတက္ရရွိမည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
"ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရရွိရမယ့္၊ ရရွိသင့္တဲ့ အခြန္အရပ္ရပ္ ပုိမုိရရွိေရး အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ ထားေသာ္လည္း လက္ရွိထက္ ပုိမိုအားထည့္ပါက လုိေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ဳိးမွာ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ (RE) တြင္ ရရွိသည့္ ၄ ဒသမ ၈၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သုိ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာက္ရွိမယ္လုိ႔ သုံးသပ္လုိပါတယ္" ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔အျပင္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခ စာရင္း၏ အသုံးစရိတ္တြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ သိသာစြာ မ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ရေငြပုိမို ရရွိႏိုင္ေရး ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးျမင့္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အရ သိရသည္။
"ကြၽန္ေတာ္ေတြ႔တာက ဘတ္ဂ်က္ဆုိတာကေတာ့ သုံးလုိ႔ရွိရင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး တုိးတက္တယ္ဗ်။ သုံးတာေလွ်ာ့ဖုိ႔ မေျပာလုိဘူး။ သုံးတဲ့ေနရာမွာ ထိေရာက္ဖုိ႔နဲ႔ အေလအလြင့္ အေပ်ာက္အဆုံး အဲဒီႏွစ္ခ်က္ကုိ အဓိက ထိန္းရမွာ။ တစ္ဖက္က အခြန္အေကာက္ကုိ ႀကိဳးစားၿပီး တုိးေကာက္ရမယ္။ တစ္ဖက္က သုံးစြဲမႈကုိ နည္းနည္းနဲ႔ ထိေရာက္ေအာင္ သုံးစြဲရမယ္။ အေလအလြင့္ ဆုိတာကေတာ့ ေပါ့ေလ်ာ့တာေရာ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္တာေရာ၊ ခုိးတာ၀ွက္တာေရာ ပါတာေပါ့။ တစ္ဖက္က ျပန္ၿပီးထိန္းညိႇတာလုပ္မွ အခြန္တုိးေကာက္တာကုိ အေထာက္အကူျပဳၿပီး ဂ်ီဒီပီလုိေငြ ေလ်ာ့က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group