စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာ ထိပ္ဆံုးနားမွပါ၀င္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 08:48:00 AM

ရန္ကုန္- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ၌ ခက္ခဲေသာႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ (Doing Business 2014)က ေဖာ္ျပထားခ်က္အေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ျပဳျပင္ႏုိင္ရန္ ကုန္သြယ္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆပ္ေကာ္မတီက စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား အႀကံျပဳစာ ေတာင္းယူေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးအဖြဲ႕တုိ႔က ေလ့လာျပဳစုထားေသာ (Doing Business 2014) တြင္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၉ ႏုိင္ငံ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး အဆင့္ ၁၈၂ တြင္ တည္ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးမွ ေရတြက္လွ်င္ အဆင့္ ၈ ျဖစ္သည္။

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပဳျပင္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အတားအဆီးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္ ရယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကုန္သြယ္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

“၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ အေျဖထြက္မွာပဲ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႀကိဳးနီစနစ္က ရွိေနေသးေတာ့ လုပ္ရတာခက္တယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္သြယ္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီတြင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ၍ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဌာနမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္ ၂၅ ဦး ပါ၀င္သည္။

7 Day News Journal