ႏုိင္ငံသား ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွ ၁၀ဦးအား စတင္ခြင့့္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 08:48:00 AM


----------------
ရန္ကုန္-ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ အျခားႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူ ၄၃ ဦး အနက္ ၁၀ဦးအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းကေျပာသည္။

အျခားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူ ၁၀ ဦးအား ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား မပုိ႔ရေသးေၾကာင္း၊ က်န္ ၃၃ ဦးကုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳရန္ စိစစ္ေန၍ အခ်ိန္ေစာင့္ဆုိင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။

“သူတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းမၾကားရေသးလုိ႔ နာမည္ေတြေတာ့ ေျပာလုိ႔မရေသးဘူး။ မၾကာခင္ အေၾကာင္းၾကားေတာ့မွာပါ”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္သန္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွသည့္စာရင္းတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူ အမ်ားအျပား ပါ၀င္သည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ယခု ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသူ ၁၀ ဦးသည္ အျခားႏုိင္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အပ္ႏွံၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကုိ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က မွတ္ပံုတင္ရိွၿပီး ျပည္ပတြင္ေနထိုင္စဥ္ ပတ္စ္ပုိ႔သက္တမ္းကုန္ဆံုးသူမ်ား၊ ပတ္စ္ပုိ႔မရိွသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပတြင္ Travel Document ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မခံယူထားေသာ္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ပ်က္ျပယ္ၿပီး မူလကုိင္ေဆာင္ထားေသာ မွတ္ပံုတင္မ်ား တရားမ၀င္ေၾကာင္း၊ ထုိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည့္အျပင္ အျခားႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက စိစစ္မည္ျဖစ္သည္။ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးဌာနငါးခုက ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ ရပ္၊ ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဆင့္ရိွ လ၀က႐ံုးမ်ား၌ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္စဥ္က ေမြးဖြားသည္မွ ထြက္ခြာသြားသည့္အခ်ိန္အထိ မည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ပုံစံ (၁၀) လက္ရိွမွတ္တမ္း၊ မွတ္တမ္းေဟာင္းမ်ားကုိ စိစစ္ၿပီး အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအား တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္စဥ္ ရာဇ၀တ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္ကာ အစိုးရႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥမႈခင္း ရိွ၊ မရိွ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို အစိုးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပၿပီး ယင္းအစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္က ရာဇ၀တ္မႈကင္းသူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးအ႐ႈပ္အရွင္းကင္းသူမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးေရး ေထာက္ခံခ်က္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္းခံရသူမ်ားသည္ ျပည္ပတြင္ရိွေနစဥ္ ထိုႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားသည့္ လက္မွတ္ (သုိ႔မဟုတ္) Travel Document ကုိ သက္ဆုိင္သည့္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အပ္ႏွံၿပီးစီးေၾကာင္း စာႏွင့္အတူ ျမန္မာသံ႐ံုးတြင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ရန္ CI (Certificate of Identification) ထုတ္ယူၿပီး ျပန္ခဲ့ရမည္ျဖစ္ကာ ထိုမွသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

7 Day News Journal