ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ၂၀၁၃

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 10:26:00 AMသမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈ တစ္ခုအား ေတြ႔ရစဥ္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူလူထုအၾကား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚမႈ နည္းပါးေသာ္လည္း ေျပာစမွတ္တြင္သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားစြာ ေျပာၾကားခဲ့သူ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ခံကတုတ္အေနျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသူ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္တို႔အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၏ Person of the Year အျဖစ္ Weekly Eleven News ဂ်ာနယ္က ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟု ဆိုပါလွ်င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ အေကာင္းထက္ အဆိုးက ပိုမ်ားခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိေသးေပ။ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ လူထု၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း၊ လယ္ေျမသိမ္းမႈ ျပႆနာမ်ား၊ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အလ်ဥ္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားမွာလည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ အစရွိသည့္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္အၾကား ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္နည္းတူ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အပါအ၀င္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမည္မွ်အထိ သန္႔ရွင္းမွ်တမည္ ဆိုျခင္းမွာလည္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ အေနအထား၌ ရွိေနသည္။
သမၼတႏွင့္ မိန္႔ခြန္း ၄၀ ေက်ာ္  
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚလာျခင္းထက္ အေျပာမ်ားသာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သမၼတ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တိုက္႐ိုက္မိန္႔ခြန္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ မိန္႔ခြန္းမ်ား အပါအ၀င္ မိန္႔ခြန္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မိန္႔ခြန္းအမ်ားဆံုး ေျပာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေျခာက္ႀကိမ္ခန္႔ေျပာၾကားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အႀကိမ္ ၂၀ ခန္႔ ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္း ၄၃ ႀကိမ္ထက္မနည္း ေျပာခဲ့သည္။ မိန္႔ခြန္းမ်ား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ကတိက၀တ္မ်ားမွာ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေကာင္အထည္ေပၚမႈ အားနည္းခဲ့ေသာ အခ်က္ကပင္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်ေစခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာလည္း ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေ၀၀ါးေစသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
   
ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ခံကတုတ္  
သမၼတနည္းတူ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ခံကတုတ္အေနျဖင့္ ရပ္တည္ၿပီး စကားမ်ားစြာ ေျပာဆိုခဲ့သူ ေနာက္တစ္ဦးမွာ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္သည္ အစိုးရ၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ယႏၲရားအေနျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျဖစ္သည္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အရပ္ဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိလာသည့္ ဦးရဲထြဋ္သည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္၌ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း အပါအ၀င္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ အသီးသီး ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္၌ ဦးရဲထြဋ္က တစ္ဆင့္ျမင့္ရာထူးျဖင့္ သမၼတအနီးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။
သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရာထူးအတြက္ ဦးရဲထြဋ္တြင္ တာ၀န္ႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ေျဖၾကားရန္ျဖစ္သည္။ က်န္တစ္ခုမွာ သတင္းမွန္ကန္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳရန္၊ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး စာဖတ္သူမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ တာ၀န္ႏွစ္ရပ္ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ဦးရဲထြဋ္၏ ေျပာဆိုေရးသားခ်က္မ်ားမွာ အစိုးရဘက္တြင္သာ ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။
ဦးရဲထြဋ္၏ မ်က္ႏွာစာမ်ား  
ဦးရဲထြဋ္ကို မ်က္ႏွာစာသံုးမ်ဳိးခြဲ၍ ႐ႈျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူႏွင့္ Facebook ၀န္ႀကီးဟူ၍ ျဖစ္သည္။
သမၼတ၏ အာေဘာ္ကို ထင္ဟပ္ေစေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကိုယ္စား ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ေလ့ရွိသည့္ ဦးရဲထြဋ္သည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ထက္ ပို၍နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူ ျဖစ္သည္။
အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္ခဲ့သူ ျဖစ္သည့္အျပင္ အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း၊ ပုဂၢလိက သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း ေပၚထြက္လာေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိက မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တိုင္ပင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းကို မ်ားစြာေ၀ဖန္ခဲ့သည္။
လူမႈကြန္ရက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ Facebook တြင္ Follower ေပါင္း ၅၈၀၀၀ ျဖင့္ အခိုင္အမာ ေျခကုပ္ယူထားေသာ ဦးရဲထြဋ္၏ Facebook Account မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္တစ္ခုအျဖစ္သာ မကဘဲ သမၼတႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ကြန္ရက္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္သူမ်ား ရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ဦးရဲထြဋ္၏ Facebook ၌ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ေရးသားခ်က္ႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရး႐ႈေထာင့္မွ တံု႔ျပန္ခ်က္ ၆၀ ေက်ာ္၊ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ ၅၆ ခုေက်ာ္၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ ၄၃ ခုေက်ာ္၊ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခ်က္ ၄၀ ေက်ာ္၊ အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ၃၅ ခုေက်ာ္၊  မိတၳီလာအေရး သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ ၃၄ ခုေက်ာ္၊ ရခိုင္အေရး သတင္းေဖာ္ျပမႈ ၂၂ ခုေက်ာ္၊ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေျပာဆိုမႈ ၁၁ ခုေက်ာ္၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုမႈ ၁၃ ခုေက်ာ္၊ ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္ေျပာဆိုမႈ ၁၁ ႀကိမ္အပါအ၀င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာဆိုခ်က္ စုစုေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အထက္ ေရးသားခဲ့သည္။
ကခ်င္အေရးႏွင့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား
သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားမည္ဆိုေသာ အခ်က္မွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအထိ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းဆဲ ျဖစ္သည္ကို ျပဆိုခဲ့သည္။ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကို အဓိကေနရာထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကခ်င္ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး KIO အဖြဲ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားၿပီး ထပ္မံဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ဘက္က အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ကခ်င္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္နည္းတူ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အစိုးရ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ၎၏ Facebook မွတစ္ဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းစဥ္၏ သတင္းမ်ားကို အေျချပဳၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဦးရဲထြဋ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဦးရဲထြဋ္၏ တိုက္ပြဲသတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားမွာ ဘက္တစ္ဘက္တည္းမွ အျမင္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပၿပီး ထုိေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သံသယျဖစ္မႈမ်ားကို ပိုႀကီးထြားေစသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာအနီးရွိ လဂ်ားယန္စခန္းႏွင့္ ပြိဳင့္ ၇၁၇ ေတာင္ကုန္းကို သိမ္းယူရာ၌ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရး အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းအား ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။
အဆိုး၀ါးဆံုး ျဖစ္စဥ္အေနျဖင့္မူ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ KIA မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမွာ အဲပုဂံ ေလယာဥ္ပ်က္က်စဥ္က ျမန္မာတိုင္း(မ္) အဂၤလိပ္ဂ်ာနယ္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေလယာဥ္တိုက္မိသျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသူ ‘ဦးျပား’ ၏ ဆိုင္ကယ္ပံုကို ကူးယူေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေဖာ္ျပမႈအတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခ်ိန္တြင္ သတင္းဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပမႈမွာ မွားယြင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းျဖစ္စဥ္မွာ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က ျပန္ရွင္းခဲ့ၿပီး ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။
မိထၴီလာအေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ကိုင္တြယ္မႈမ်ား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မိတၳီလာ အေရးအခင္း အပါအ၀င္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္မႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
မိတၳီလာ အေရးကိစၥ အပါအ၀င္ ထိုအခ်ိန္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္က မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ျပည္သူလူထုသို႔ ရွင္းလင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုရွင္းလင္းခ်က္မွာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေနာက္က်ၿပီးမွ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ‘မြန္ျမတ္သည့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး အလြဲသံုးသည့္ အယူသီး၊ အစြန္းေရာက္လုပ္ရပ္မ်ား၊ မတူညီသည့္ ဘာသာတရားမ်ားအၾကား အမုန္းတရား တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ယွဥ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္’ ဟု ဆိုသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားသည္။
လက္ေတြ႕၌မူ ျဖစ္ခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္ အမ်ားစု၌ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ ယူထားသူမ်ားက ရပ္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။ အေရးယူမႈ အပိုင္းတြင္လည္း ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေသြးပူစြာျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္ကို အဓိက ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
မိတၳီလာအေရးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ပိုင္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ဦးရဲထြဋ္က အစိုးရ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ၎၏ Facebook မွတစ္ဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ လူအုပ္စုတစ္စု၏ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ လူစုခြဲမႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ေရးသားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္စဥ္တိုင္း၏ ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တိက်ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုသာ ဆက္တိုက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဦးရဲထြဋ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ပြဲဆူေအာင္ လုပ္သည္ဆိုေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ဦးရဲထြဋ္က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
ထို႔အတူ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ လံႈ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈ မရွိခဲ့ျခင္းကလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ‘ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္’ ဆိုသည့္အခ်က္ကို သံသယမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ မိတၳီလာအေရး၊ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္းေဒသ ပဋိပကၡမ်ားအျပင္ လား႐ိႈးပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သမၼတ သြားေရာက္ေနစဥ္ ကာလမွာပင္ သံတြဲၿမိဳ႕၌ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သံတြဲၿမိဳ႕မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ကမန္တိုင္းရင္းသား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
‘စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေမာင္ေတာနယ္ေျမမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕အတြင္း သာမန္အျငင္းပြားမႈ တစ္ခုမွ စတင္ၿပီး ပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္ခဲ့ကာ မိမိခရီးစဥ္ႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ေဆာင္သည္ဟုပင္ သံသယျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း’ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္၂၇ လသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ထိုသို႔က်န္ရွိခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုမႈ၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္လိုမႈမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ မေရရာေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္ . . . . .
သမၼတက ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သံတြဲပဋိပကၡကို မည္သူက ေနာက္ကြယ္က ေဆာင္ရြက္ဆိုျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ ပဋိပကၡတိုင္းသည္ သာမန္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ သာမန္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႀကီးက်ယ္သြားၿပီး ေနအိမ္မ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လူသတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနရာေဒသ ကြဲျပားေသာ္လည္း ျဖစ္ပ်က္မႈတိုင္း ပံုစံတူျဖစ္ေနသည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတိုင္းသည္ အစိုးရ၏ တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းျခင္းကို ျပဆိုေနခဲ့သည္။
သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္အေနျဖင့္ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပဳ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္တိုက္ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း ဆူပူမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနသူမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိသည္မွာ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကိစၥ ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစသည့္ ေ၀ဖန္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ‘ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ရွိသလား’ ေဆာင္းပါးကို Voice of Myanmar ဘေလာ့ဂ္၌ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဆိုသူက ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုေရးသားခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး စံုစမ္းခဲ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးစဥ္ ကာလမွာပင္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသည္ ဦးရဲထြဋ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
ဦးရဲထြဋ္က ၎သည္ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးႀကိမ္ထက္မနည္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ကိုလည္း ၎၏ Facebook ၌ ဦးရဲထြဋ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ထိုအခ်က္သံုးခ်က္မွာ “(၁) ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေသာ္ လည္းေကာင္း ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားအျဖစ္ေရးဖို႔ တာ၀န္ေပးထားတာ မရွိဘူး။ (၂) ကြၽန္ေတာ္ဟာလည္း ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား မဟုတ္ဘူး။ (၃) ကြၽန္ေတာ္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား ဆိုရင္လည္း ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဒီေလာက္လူေတြအမ်ားႀကီး ေခၚေမးစရာ မလိုပါဘူး။ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာပဲ ေကာ္မရွင္ကို ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လာၿပီး ကြၽန္ေတာ္ဟာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားပါ။ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တဲ့အတိုင္းေရးတယ္။ တရားဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္ထင္ရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူပါ။ ရင္ဆိုင္ဖို႔ အသင့္ပါပဲလို႔ လာေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္သည္။
အင္တာနက္ေပၚ၌ အမည္၀ွက္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သူ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္အျပင္ အစိုးရ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားကိုလည္း ေ၀ဖန္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းကို စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚခ်ိန္တြင္ မည္သူမည္၀ါ ဆိုသည္ကို တိတိက်က် ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကမူ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုသူသည္ မိမိေရးသားခ်က္၏ အမွန္တရားကို တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းရဲသူ မဟုတ္သည့္အျပင္ အေမွာင္ထဲမွ ခဲႏွင့္ထုသူ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး အုပ္စုတစ္စု၀င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Eleven Media Group က သတင္းအယ္ဒီတာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္က ေခၚယူေမးျမန္းစဥ္တြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက Eleven Media Group ၏ စံုစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆိုသူသည္ ျပန္ၾကားေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဦးလွေဆြသည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ပိေတာက္ေျမေရဒီယိုတြင္ သံုးႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။
ယခင္ပိေတာက္ေျမဘေလာ့ဂ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဦးရဲထြဋ္မွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရေၾကာင္း ဦးလွေဆြက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသည္ တစ္ဦးသို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားသည္ လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္မွာပင္ ၎၏ဘေလာ့ဂ္၌ ထပ္မံေရးသားျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေရးသားခ်က္ကို ေနာက္ဆံုးေရးသားခဲ့သည္။ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဘေလာ့ဂ္ ေရးသားမႈ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္လအၾကာတြင္ ဦးရဲထြဋ္၏ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားနည္းတူ blogspot ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။    
၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အထင္ကရ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေကာင့္ငါးခုျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ရွိသည္ဆိုေသာ BIC မန္ေနဂ်ာ ေဂ်ဆင္ဂါစီယာ ေျပာၾကားသည့္အခ်က္မွာလည္း ထင္ရွားေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတထံမွ တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အေသးစိတ္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမရွိဘဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ခုျဖင့္သာ အဆံုးသတ္သြားသည္။ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ Facebook မွတစ္ဆင့္ ေရးသားတံု႔ျပန္မႈ ရွိခဲ့သည္။
“အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြေတြကို အဲဒီလိုျပည္ပမွာ အပ္ႏွံထားတာ လံုး၀မရွိပါဘူး။ ၁၁ ဘီလ်ံ အပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ အေကာင့္ငါးခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခိုင္မာတဲ့ အခ်က္အလက္ရွိရင္ေပးပါ။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ပါပဲ” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေရးသားခဲ့သည္။
၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဦးရဲထြဋ္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိုသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အေျဖမွာလည္း တိက်မႈမရွိခဲ့ေပ။
သို႔ေသာ္ ၁၁ ဘီလ်ံကိစၥမွာ အမွန္တကယ္ ရွိႏိုင္ၿပီး ထိုထက္မ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးမ်ားပင္ ရွိႏိုင္သည္ဟု ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို အစိုးရဘက္က အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိခဲ့သည့္နည္းတူ ‘ပြဲၿပီးမီးေသ’ အေျခအေနျဖင့္ အၿပီးသတ္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ၁၁ ဘီလ်ံႏွင့္ ကိစၥတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဆိုေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုလည္း ဦးရဲထြဋ္က ဦးစိုးသိန္းကိုယ္စား ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည့္ “ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေတာင္ ႏိုင္ငံျခားမွာ မရွိဘူး။ ရွိတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေထာင္ထဲထည့္လိုက္။ ဒါေအာက္တန္းစား ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာဗ်” ဟူေသာစာသားကိုလည္း ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
သမၼတ လစာေလွ်ာ့ယူျခင္းႏွင့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ
ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က သမၼတအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ လစာေငြကို မယူဘဲ ေလွ်ာ့ယူေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ သတ္မွတ္အတိုင္း ရယူရန္ ရွိ၊ မရွိကိုလည္း လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ လစာေငြကို သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ရယူမည္ဟု သမၼတက သ၀ဏ္လႊာ ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ မွတ္ခ်က္သည္ ျပင္းထန္လြန္းေၾကာင္းႏွင့္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ မျပည့္စံုမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ မျပည့္စံုမႈ အေျခအေနကို ေထာက္ထားၿပီး လစာစရိတ္ကို ကာလအတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ေပါ့ခံစားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ရာ မေရာက္ေၾကာင္း ၎၏ Facebook မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည္။
အစိုးရအတြင္း ျခစားမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္ရွိေနသည္။ သမၼတ႐ံုးက ဦးေဆာင္ထားေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ထိေရာက္မႈမရွိ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ သမၼတက လစာေလွ်ာ့ယူၿပီး ျပည္သူလူထု၏ မျပည့္စံုမႈကို စာနာေထာက္ထားျခင္း နည္းလမ္းထက္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ျခစားမႈမ်ားကို တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ျဖင့္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစမည္ဆိုေသာ ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
NLD ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ သမၼတကိုယ္စား တံု႔ျပန္မႈမ်ား
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလမွာပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေမတၲာရပ္ခံမည္ဆိုေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ကေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထို႔သို႔ ထုတ္ျပန္အၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္အေပၚ ဦးရဲထြဋ္က သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။
“လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တပ္မေတာ္သားေတြ ရွိေနၿပီပဲ။ လံုေလာက္ေနၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေတြ႕ႏိုင္မယ္၊ မေတြ႕ႏိုင္ဘူးဆိုတာ အတိအက်ေျပာလို႔ မရပါဘူး” ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
သမၼတကမူ ၎၏သေဘာထားကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္းမရွိဘဲ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ သမၼတ႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးတို႔ထံမွတစ္ဆင့္ သေဘာထားကို ေျပာၾကားသည္။
သမၼတအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းအခ်က္ အပါအ၀င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားကို ၎၏ Facebook တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
“အဲဒီေလးေယာက္ကေန ေဆြးေႏြးၿပီးမွ သေဘာတူတာကို လႊတ္ေတာ္ခ်ေပးမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္က ေရာ္ဘာတံဆိပ္တံုးႏွိပ္တဲ့လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္သြားမွာေပါ့” ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စကားရပ္မွာလည္း ေ၀ဖန္တံု႔ျပန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
“မင္းသားႀကီး မလုပ္ရသျဖင့္ ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္သည့္ နိမ့္က်သည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း” ဟူ၍ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လက္ခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ သို႔ေသာ္ . . .
အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးသိန္းစိန္က ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုက လက္ခံခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို တာ၀န္ယူၿပီး သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သမၼတ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။
‘မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာ’ အစခ်ီေသာ သမၼတ၏ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူ မ်ားျပားလာသည့္နည္းတူ ျပက္ရယ္ျပဳသူမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားက ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အစိုးရက မည္မွ်အထိ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ျပဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက လက္ခံသေဘာက် ေထာက္ခံသူမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းသို႔ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဦးရဲထြဋ္အား ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈ၊ ျပယ္ရယ္ျပဳမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ ဦးရဲထြဋ္အား ‘လွ်ာလိမ္အာလိမ္ ကိုထြဋ္စိန္’ ဟု လည္းေကာင္း၊ ‘သမိန္ေပါထြဋ္’ ဟု လည္းေကာင္းသံုးႏႈန္းေခၚဆိုၿပီး ျပက္ရယ္ျပဳသူ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အေျပာမ်ားစြာ ေျပာေနျခင္းထက္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းပါးသည့္ ျပႆနာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ အပိုင္း၌လည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိေနသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထိုကိစၥမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာအတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနေသာ လေပါင္းသံုးဆယ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ေဖာင္ဖ်က္နည္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္၂၇ လသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ထိုသို႔က်န္ရွိခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လိုမႈ၊ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္လိုမႈမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ မေရရာေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

eleven media group