တရုတ္မွ ဥပေဒျပဳသမား ၅၀၀ေက်ာ္ မသမာမႈမ်ားအတြက္ ႏႈတ္ထြက္ရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 11:45:00 PM


ထုိေန႕မတုိင္မီက ထြက္ေပၚလာေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆ းမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လူထုကြန္ဂရက္မွ ေနရာ ၅၁၈ ေနရာႏွင့္ အျခား ေနရာ ၆၈ေနရာအတြက္ မဲွဆႏၵနယ္ေပါင္း ၅၆ ခုစလံုးတြင္ စုုစုေပါင္း ယြမ္ ၁၁၀သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈.၁၄သန္း) ခန္႕ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း အတိအက် ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထုိအတြက္ သက္ဆုိင္သူမ်ားကုိ ပယ္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို႕ႏႈတ္ထြက္စာမ်ား လာေရာက္တင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Ref: Xinhua
The Myanma Age