ေမာ္ေတာ္ကား တာယာမ်ားအား သြင္းကုန္လုိင္စင္ ျပန္လည္"ေလွ်ာက္ထားရန္ ထုတ္ျပန္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 03:13:00 PM


ေမာ္ေတာ္ကား တာယာမ်ားအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ပို႔ကုန္ပစၥည္း ၁၅၂မ်ိဳး၊ သြင္းကုန္ပစၥည္း ၁၆၆ မ်ိဳးတို႔အား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း ပစၥည္းအမယ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမုိလြယ္ကူ ရွင္းလင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သြင္းကုန္ပစၥည္း ၁၆၆ မ်ိဳးအေပၚ H.S Code အေနျဖင့္ ခြဲျခား၍ လုိင္းေပါင္း ၁၉၂၈ လုိင္းကို ထပ္မံအသိေပး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀ ျပည့္ေျမာက္ၿပီးပါက သြင္းကုန္လုိင္စင္ရယူရန္ မလုိေသာ H.S Code ျဖင့္ ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ကား တာယာမ်ားအား သြင္းကုန္လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရယူၿပီးမွသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။ အဆုိပါ ရက္ေပါင္း ၉၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ၇.၁၂.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေမာ္ေတာ္ကား တာယာမ်ားအား သြင္းကုန္လုိင္စင္ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိအပ္သည့္ H.S Code လိုင္းေပါင္း ၁၉၈၂ လုိင္းအစား ၁၉၂၆ လုိင္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

khit lu nge