ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသိေစရန္ (ေပးစာ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/30/2013 04:35:00 PM


ရထား ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ကုန္းလမ္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဌာနခြဲမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ မိထၱီလာ၊ မေကြး၊ ျပည္၊ ပန္းေတာင္း၊ မင္းလွႏွင့္ ဟသၤာတတို႔မွ ကားအစီးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္မွ ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး (ကပရ ) ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို သစ္ထူးလြင္ သတင္းဌာနမွ တဆင့္ တင္ျပ အပ္ပါသည္။

ေအာက္ေျခ (ကပရ) ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ အခက္အခဲ ျပႆနာ (၄) ခ်က္ရွိပါသည္။

မေကြးတုိင္းအတြင္းမွထြက္ရွိသည့္ ႀကံမ်ားကို ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ကံလွသၾကားစက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ သၾကားစက္ႏွင့္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွာ တပ္ထဲမွ အရပ္ဖက္သို႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသည့္ မိုးက်ေရႊကိုယ္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္တြင္ ကပရ ေအာက္ေျခယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာနစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၁။ ညြန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ စက္ရုံတို႔ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္စာခ်ဳပ္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ စက္ရုံဘက္မွ တာဝန္ယူေပးရန္ ထည့္သြင္းမခ်ဳပ္ဆိုခဲ့မိသျဖင့္ ယခုအခါ ကားလမ္းမေကာင္း၍ ကားသမားမ်ားမွ ကားလမ္းမ်ားကုိ ကုိယ္ဖာသာကုိျပင္ၿပီး ေမာင္းေနရသလုိ သတ္မွတ္ကုန္စည္တန္ခ်ိန္ျပည့္မွီေအာင္ မတင္ႏုိင္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားသမားမ်ားမွာ မ်ားစြာ အခက္ေတြ႔ေနရပါသည္။

၂။ ဌာနမွလက္ခံထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနရေသာ္လည္း (ကပရ) ယာဥ္ေမာင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကုိ ( တလလွ်င္ ကားအသုံးျပဳခ က်ပ္သုံးသိန္းခြဲ ) တရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း ၁၂၀၀၀ ေပးသြင္းေနရပါသည္္။ ကားျပင္ဆင္ရက္မေပးသည့္အျပင္ ကားပ်က္၍ျပင္ဆင္ေန႔သည့္ ရက္မ်ားတြင္လည္း ေန႔စဥ္ ၁၂၀၀၀ ေပးသြင္းေနရပါသည္။ ( ကားျပင္္ရက္မေပးပါ။)

၃။ ကံလွသၾကားစက္မွာ တလလွ်င္ ပ်မ္းမွ် (၆)ရက္ခန္႔ စက္ရုံပိတ္ပါသည္။ စက္ရုံပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း (ကပရ)ကားမ်ားကုိ ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္မျပဳပဲ စက္ရုံဝင္းအတြင္း ေသာ့ပိတ္ထားပါသည္။ ၎ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ပါ ကားသမားမ်ားမွာ က်ပ္(၁၂၀၀၀) ေပးသြင္းရပါသည္။

၄။ (ကပရ) ယာဥ္ေမာင္းဝန္ထမ္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္စရိတ္မ်ား (ေခါက္ေၾကး) ထုတ္ေပးသည့္အခါ ၅% ( ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကုိ လူႀကီးမ်ားအသုံးစရိတ္ဟုေျပာကာ ျဖတ္ေတာက္ခံရပါသည္။ ထုိျဖတ္ေတာက္ေငြြပမာဏမွာ တလလွ်င္ က်ပ္(၄၅) သိန္း ( ေလးဆယ့္ငါးသိန္း) ခန္႔ရွိပါသည္။

အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားအား ရထားပို႔ေဆာင္ေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အျမန္ဆံုးကူညီေျဖရွင္းေပးပါရန္ သစ္ထူးလြင္သတင္းဌာနမွတဆင့္ တင္ျပေတာင္းဆုိ အပ္ပါသည္။

ကံလွသၾကားစက္သို႔ ႀကံမ်ားေမာင္းပို႔ေနရသည့္

ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး (ကပရ ) ယာဥ္ေမာင္းမ်ား