ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မစာရင္းဌာနမွ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းတစ္ဦးအား အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္တိုင္ၾကားမည္။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/30/2014 11:13:00 AM


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ၿမိဳ႕မေျမတိုင္းစာေရးသည္၂၀၁၂/၂၀၁၃
ခုႏွစ္ေျမခြန္ေျပစာ (အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း) ကိစၥတြင္ ကာယကံရွင္ထံမွေငြ (၁၅၀၀၀)က်ပ္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ေျမခြန္
ေျပစာထြက္ရွိလာေသာအခါတြင္ အမည္သာပါရွိၿပီး ေျမႏွင့္ပါက္သက္ေသာအခ်က္အလက္တစ္စံုတစ္ရာပါရွိမ
လာ၍ေျပာဆိုေသာအခါ မသိက်ိဳးႏြံျပဳေနပါသည္။၄င္းကိစၥမွာ ၿမိဳ႕မေျမတိုင္းစာေရးမွလိမ္လည္၍ေငြေၾကးေတာင္း
ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္း၊ ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္၀တ္တို႔အားေဖါက္ဖ်က္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္အား သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

          အမည္ - ဦး၀င္းလႈိင္
    အဖအမည္ - ဦးေမာင္ေမာင္
                   မွတ္ပံုတင္အမွတ္ - ၁၄/ကကန(ႏိုင္)၀၇၇၇၅၁
                                  ေနရပ္ - ဘုရင့္ေနာင္လမ္း ၊ ၂ ရပ္ကြက္ ၊
                                                                                              ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕။
           ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉၄၂၂၄၉၈၂၁၃