ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ကို သမၼတ ဘာေၾကာင့္ မႀကိဳက္သလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/30/2014 01:33:00 PM


၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔သည္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၁/၂၀၁၄) ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္းကို ၂၇-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ၂၅-၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိဘဲ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ” အား ဥပေဒၾကမ္း အဆင့္မွသည္ ဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္အထိ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတို႔ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္စား သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔မွ  ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂။ အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတ၏ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ျဖစ္ေသာ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑တို႔အေပၚ သေဘာထားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အေပၚျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
(က) ပထမဆံုးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုး ကိစၥရပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျဖစ္သည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မ်ားက်င္းပျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာတူညီျခင္းမရွိသျဖင့္ အဆိုပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ပင္ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ၆ ေယာက္အထိ ခန္႔ထားရသည္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မေျပာပေလာက္ေသာ ကိစၥရပ္သာျဖစ္ပါသည္။
(ခ) သို႔ျဖစ္ရာ ဒုတိယ သေဘာထားမွတ္ခ်က္သည္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုေတာ့ပါ။
(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ တတိယသေဘာထားမွတ္ခ်က္အတိုင္းဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္မရွိဟု မွတ္ခ်က္ျပဳရာေရာက္ပါသည္။
ဤသို႔ဆိုပါလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၂၅-၇-၂၀၁၃ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၁/၂၀၁၃)ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ သေဘာထားမရွိေၾကာင္းမွာ ေပၚလြင္ေနေပသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၈-၈-၂၀၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၅၂/၂၀၁၂)ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ သည္လည္း အဆိုပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိေသာအာဏာအရ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေကာ္မရွင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏ ကူညီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက အဓမၼ သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမယာ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမႈမွ သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

(ဃ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စတုတၳသေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
(င) ပဥၥမသေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏တာ၀န္ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းကို လက္မခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ဆိုေသာ စာသားပါရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ နည္းပါးျခင္းဟုသာ သံုးသပ္ရပါသည္။
(စ) ဆ႒မ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခြင့္ကို ကန္႔သတ္ရန္ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ရပါသည္။
(ဆ) အ႒မ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ မူရင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ပါ စကားရပ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း စကားရပ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္သမၼတက ျဖည့္စြက္ရန္မသင့္ဟု သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေပးပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥကို အေျခခံစဥ္းစားပါက ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္အတည္ျပဳျခင္းစကားရပ္ကို ျဖည့္စြက္၍မရာပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒ(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္၅)  ပုဒ္မ ၆ ပါ “ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴးမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ အၿငိမ္းစားေပးျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပစ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။” ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာလည္း မူလျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ “ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴးမ်ားကိုခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။” ကို ေက်ာ္လြန္ရာ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

 အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အေျခခံ၍ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္
(ကက) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၀/၂၀၁၃ ျဖင့္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴး ၃ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊
(ခခ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၃/၂၀၁၃ ျဖင့္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴး ၆ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊
(ဂဂ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၆/၂၀၁၃ ျဖင့္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴး ၂ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊
(ဃဃ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၂/၂၀၁၃ ျဖင့္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴး ၁ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊
(ငင) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆၃/၂၀၁၃ ျဖင့္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴး ၃ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊
အၿငိမ္းစားေပးခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၈ ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိမရွိ စိစစ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဇ) န၀မ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ ဆႏၵျပဳသည့္နည္းလမ္းကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မတ္တပ္ရပ္၍ ဆႏၵျပဳသည့္နည္းကို မသံုးရန္ ကန္႔သတ္ရန္မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။
(စ်) ဒသမ ႏွင့္ ၁၁ ခ်က္ေျမာက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
(ည) ၁၂ ခ်က္ေျမာက္သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္ရံုးဖြဲ႔စည္းမႈကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။
(ဋ) ၁၅ ခ်က္ေျမာက္သေဘာထားမွတ္ခ်က္မွာ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းဟု ယူဆသျဖင့္ လက္မခံျခင္းဟု သံုးသပ္ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အေရးႀကီး စာခ်ဳပ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအဆံုးအျဖတ္ ခံယူသင့္ပါသည္။ မဟုတ္ပါက မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုမႈမရွိျခင္း၊ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ေစတနာမရွိျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ မရွိျခင္းတို႔ ရွိေနသည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္ရရွိပါသည္။

စံပယ္မ
thithtoolwin