မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသည့္ မီးရထားရဲ တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ မီးရထားရဲမ်ား ဖမ္းဆီးခံရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/30/2014 02:21:00 PM


၂၀၁၄ ၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္

အမွတ္(၃)မီးရထားရဲဌာနခ်ဳပ္ ေကာလင္းတြင္ ရထားရဲမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၍ ေဆးသံုးစြဲမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးခဲ့ရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ရဲသားမ်ားမွာ သံုးစြဲမႈမရွိပါဘဲ ေဆးစစ္ခ်က္အရ ေတြ႕ရွိရသည္ဟုဆိုကာ (၁၇)ဦး ဖမ္းဆီးခံေနၾကရေၾကာင္း၊
အမွန္တကယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲေနသူ မီးရထားရဲသား (၂)ဦးမွာ လြတ္ကင္းေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔အား ေနာက္ထပ္တဖန္ ျပန္စစ္ေဆးမွာ ေဆးစစ္ခ်က္အရ ေတြ႕ရွိသည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊
ယခု ၄-၄-၂၀၁၄ေန႔တြင္ ေကာလင္း အမွတ္(၃)မီးရထားရဲဌာနခ်ဳပ္တြင္ (၁၉)ဦး ဖမ္းဆီးခံေနၾကရေၾကာင္း ဖမ္းဆီးခံ မိသားစုမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမစ္ႀကီးနား အမွတ္(၁)မီးရထားရဲဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေဆးစစ္ေဆးခ်က္အရ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူဟုဆိုကာ (၈)ဦး ဖမ္းဆီးခံေနၾကရေၾကာင္း၊
သို႔ရာတြင္- အမွန္တကယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲေနသူ မီးရထားရဲ အရာရွိႀကီးနား ေနသူ (၁)ဦးႏွင့္ လာဘ္ေပး ထားသူ (၁)ဦးတို႔မွာ လြတ္ကင္းေနေၾကာင္း ဖမ္းဆီးခံ မိသားစုမ်ားထံမွာ သိရွိရသည္။

ဟိုပင္ မီးရထားရဲဌာနတြင္လည္း ေဆးစစ္ခ်က္အရ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသည္ဟုဆိုကာ ရဲသား (၇)ဦး ဖမ္းဆီး ခံေနရေၾကာင္း ဖမ္းဆီးခံမိသားစုမ်ားမွ သိရွိရသည္။

ဖမ္းဆီးခံ မိသားစုမ်ားမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာ
ဆးစစ္ရာတြင္ မီးရထားရဲမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ် စစ္ေဆးခံၾကရန္( ေရြးခ်ယ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန္)
မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆးမႈျဖစ္ေစရန္၊
အမွန္တကယ္မသံုးစြဲပါဘဲ ေဆးသံုးစြဲသည္ဟု ေဆးစစ္ခ်က္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသနည္း၊
ဆးစစ္ေဆးရာတြင္ အရာရွိႀကီးမ်ားမွစ၍ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းထိ တေျပးညီ စစ္ေဆးခံၾကရန္ စသည္တို႔ကို ေျပာၾကားသြားသည္။

ဦးစုိင္းသာဇံု
ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားဆီက