အခြန္ ႏႈန္းထားသစ္ အရ လစာ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ ရမည့္ သတ္မွတ္ ဝင္ေငြ ေျပာင္းလဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/30/2014 06:47:00 PM



မၾကာမီက အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အခြန္ႏႈန္းထားသစ္အရ လစာဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ႏွစ္စာ သတ္မွတ္ဝင္ေငြ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယခင္က တစ္ႏွစ္စာဝင္ေငြ ေငြက်ပ္ တစ္ဆယ့္ ေလးသိန္း ေလးေသာင္း ရရွိပါက သတ္မွတ္အခြန္ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုင္း အခြန္ေပးေဆာင္ေနရာမွ ယခုႏႈန္းသစ္အရ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ေငြက်ပ္ သိန္းႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ သိန္းႏွစ္ ဆယ္ေအာက္ ဝင္ေငြရွိသူမ်ားမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အခြန္ႏႈန္းထားသစ္ အရ လစာဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရ
မည့္သူမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း အခြန္ ေပးေဆာင္ထိုက္ေသာ လစာဝင္ေငြ ရွိသူမ်ား၏ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။

လစာဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္စာဝင္ေငြ ေငြက်ပ္ သိန္းႏွစ္ဆယ္အထက္ ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေငြက်ပ္ သိန္းႏွစ္ဆယ္မွ သိန္းငါးဆယ္ ဝင္ေငြရွိသူမ်ားမွာ အေျခခံ သက္သာခြင့္ႏုတ္ကာ အိမ္ေထာင္ရွိသူ ဆိုလွ်င္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏုတ္ၿပီး အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပး သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ေငြက်ပ္ သိန္းငါးဆယ္မွ သိန္းတစ္ရာ ဝင္ေငြ ရွိသူမ်ားမွာ အေျခခံ သက္သာခြင့္ႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ႏုတ္ၿပီး အခြန္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ရာ မွ သိန္းႏွစ္ရာၾကား ဝင္ေငြရွိသူမ်ား မွာ အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေငြက်ပ္ သိန္းႏွစ္ရာမွ ေငြက်ပ္ သိန္းသံုးရာအတြင္း ဝင္ေငြရသူမ်ားမွာ အခြန္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သိန္းသံုးရာအထက္ ဝင္ေငြရွိသူမ်ားမွာ အခြန္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တို႔ကို လစာဝင္ေငြခြန္ အျဖစ္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

REF ; ျမ၀တီ
Yatanarpon Call Center