ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀တန္ ကမၻာ့ဘဏ္စီမံကိန္း ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ လာဘ္စားမႈကင္းရန္ ပညာရွင္မ်ား အႀကံျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/20/2014 08:25:00 PM


နီနီျမင့္| အဂၤါေန႔၊ ေမလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း (၁၀၀) ေခ်းေငြျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ၿပီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန(DWIR) က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ဘက္စုံေပါင္းစည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆုိျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိပါက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ လာဘ္စားမႈ ကင္းရန္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ားက တုိက္တြန္းအႀကံျပဳသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိခဲ့တယ္။ စီမံကိန္းေတြကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး။ လာဘ္စားမႈေတြရွိတယ္။ ဒီ စီမံကိန္းအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာက အစုိးရအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရပါမယ္။ လာဘ္စားမႈကင္းဖုိ႔လုိပါတယ္” ဟု ျမန္မာ အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္ က ေမလ ၁၉ ရက္၊ ရန္ကုန္၊ ဆီဒုိးနား ဟုိတယ္တြင္က်င္းပေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဘက္စုံ စီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က စီမံကိန္းအတြက္ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရ မည့္အျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ ၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနထုိင္သည့္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ေနာက္ၿပီး EIA/SIA (သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈစီးပြားထိခုိက္မႈ အကဲျဖတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း)တုိ႔ေျပာရင္ မ်ားေသာအားျဖင့္စီမံကိန္းရ ရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာမ်ားတယ္။ တကယ္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြမရွိဘူး။ လုံေလာက္တဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြလဲ လုိတယ္” ဟု ေဒၚေဒ၀ီသန္႔စင္ကေျပာသည္။

Spectrum အဖြဲ႕မွ ဒါ႐ုိက္တာ မစၥတာ ေဒးဗစ္အလန္က “ EIA/SIA လုိ႔ေျပာရင္ ရလာတဲ့စစ္ တမ္းေတြကုိ ျပည္သူကုိတကယ္ ခ်ျပရမယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရပါမယ္။အေရးပါတဲ့ ကိစၥရပ္ပါ” ဟု ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကူညီမည္ျဖစ္ေသာ အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္ DWIR က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎င္းစီမံကိန္းကုိ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ေရအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ဘက္စုံစီမံခန္႔ခြဲ မႈေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈရွိေစရန္၊ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ၊ မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒဆုိင္ရာ အသိေပးဂ႐ုျပဳေစမႈႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္းမ်ားအား တုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ ႏွီးႏြယ္ရာ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းမႈမ်ားတြင္ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစရန္ စသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူေဘာင္အၾကမ္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကုိ ဇူလုိင္ ၂၀၁၄ တြင္ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ဘဏ္ဘုတ္အဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese