နာဂစ္မုန္တိုင္း မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ား ရုုပ္သံမွတ္တမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/02/2014 06:52:00 AM

နာဂစ္မုန္တိုင္း မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ား ရုုပ္သံမွတ္တမ္းကို ဒီဗီဘီမွာ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမည္။

Orphans of the Storm was a documentary produced by Quicksilver Media. The film follows the plight of children orphaned by cyclone Nargis, the tropical storm that struck Burma in 2008. Filmed undercover by Democratic Voice of Burma [DVB] cameraman. Directed and Produced by Jeremy Williams & Evan Williams, edited by Paul Carlin, music Samuel Sim, executive producer Siobhan Sinnerton. The film won the One World Media Children's Rights Award in 2010, the Rory Peck Award in 2009 and was runner-up Best Documentary, Association of International Broadcaster awards in 2009.
DVB TV News