လိင္အသားေပးေဖာ္ခၽြတ္ ဓာတ္ပံုနဲ႔ Porn ဗီဒီယို ၾကည့္သူေတြ သတိထား၊ အၾကည့္မ်ားက ဦးေႏွာက္ က်ဳံ႕သြားတတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/19/2014 07:28:00 PMရည္မြန္ေအာင္


လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ သိသာ ထင္ရွားလြန္းေသာ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပုံမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့ရွိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဦးေႏွာက္သည္ က်ဳံ႕သြားေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေလ့လာမႈကို JAMA စိတ္ကု ပညာဂ်ာနယ္၌ ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသန ပညာရွင္ မ်ားက လိင္အသားေပး ဗီဒီယိုမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ အမွန္တကယ္ က်ဳံ႕သြားျခင္း ရွိမရွိကို ေသခ်ာ က်နစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

လိင္အသားေပး ဗီဒီယိုမ်ား၊ ႐ုပ္ပုံမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈကို ေလ့လာရဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး အေလ့လာခံမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာအရ သိသာ ထင္ရွားလြန္းေသာ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ပိုမိုၾကည့္႐ႈေစကာ အက်ဳိးဆက္ မ်ားကိုေလ့လာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ရွိ လူသား ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မက္စ္ပလန္႔ခ္ အင္စတီက်ဳမွ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အင္စတီက်ဳသည္ အသက္ ၂၁ မွ ၄၅ ႏွစ္ၾကားရိွ အမ်ဳိးသား ၆၄ ဦးအား လိင္အသားေပး ဗီဒီယိုမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေစခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ားက လိင္အသားေပး ႐ုပ္ပံုမ်ားက ဦးေႏွာက္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံကို ေလ့လာေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေလ့လာခံမ်ားအား အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ဦးေႏွာက္ ပံုရိပ္ေဖာ္စက္ျဖင့္ တုိင္းတာ ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ လိင္အသားေပး ႐ုပ္ပံုမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အေလ့လာခံမ်ား က သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္။ အေလ့လာခံ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ လိင္အသားေပး ဗီဒီယုိမ်ားကို မည္မွ် ၾကည့္႐ႈသည္ အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ စစ္တမ္းမ်ားကို ေျဖဆိုခဲ့ရသည္။ အေလ့လာခံ အမ်ားစုက တစ္ပတ္လ်င္ ေလးနာရီခန္႔ သာ ၾကည့္႐ႈေလ့ ရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

လိင္အသားေပး ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားရွိ အေဖာ္အခၽြတ္ ပံုမ်ားႏွင့္ လိင္ အသားေပး မဟုတ္သည့္ အားကစား ေလ့က်င့္ေနသည့္ ပံုမ်ားကို အေလ့လာခံမ်ားက ၾကည့္႐ႈေနခ်ိန္ တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ဦးအား ဦးေႏွာက္ ပံုရိပ္ေဖာ္စက္ျဖင့္ ႐ိုက္ကူးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္တြင္ လိင္အသား ေပး႐ုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့ ရွိသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ အေရွ႕ဘက္ရွိ အညိဳေရာင္ေနရာမ်ား ေလ်ာ့နည္း လာေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ လိင္အသားေပး ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ျပသေလ အေလ့လာခံမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ရွိ လႈံ႕ေဆာ္မႈ ျပဳလုပ္ရာ တာ၀န္ရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းသည္ ပမာဏေသးငယ္ လာခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။အညိဳေရာင္ေနရာ ေလ်ာ့နည္း လာသူမ်ားသည္ သာယာမႈ ရွိလာေစရန္ အတြက္ ျပင္ပမွ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ကို ပိုမုိလုိအပ္ ေသာေၾကာင့္ လိင္အသားေပး ႐ုပ္ပံုမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ လႈံ႕ေဆာ္မႈ ျပင္းထန္ေသာ အရာမ်ားကိုပိုမို ၾကည့္႐ႈေလ့ ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Source:AFP

The Messenger