ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အလြန္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/19/2014 03:26:00 PM၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖစ္လာမည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း၏ အေျခခံရမည့္မူမ်ားကို ၂၀၀၇  ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအ သင္းသည္ စိတ္တုိင္းက်ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုယ္ စားလွယ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖစ္ လာမည့္ အေျခခံမူမ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ခုနစ္ႏွစ္က ႏိုင္ငံေရး ဗလကၠာရ ျပဳလ်က္ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ပုဒ္မမ်ားအား ေညာင္ျမစ္တူးျခင္းသည္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလူထုအေျချပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ထံုမြမ္းလ်က္ရွိသည့္ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးကိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု ၏ ပထမအဆင့္အျဖစ္ ရွစ္ႏွစ္ ၾကာရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ေသာ အမ်ိဳး သားညီလာခံကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမ လ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ စခန္းရွိ ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သည္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ (ယခုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္)ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀၀ ဦးကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရမွာ ေလးရာနီးပါး ပိုမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရမွာ တစ္ရာေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၉ ဦး၊ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၅ ဦး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၃ ဦး၊ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စား လွယ္ ၉၃ ဦး၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦး၊ အသိ ပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ကိုယ္ စားလွယ္ ၅၆ ဦး၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ၉ ဦးႏွင့္ အ ျခားဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္ ၁၀၅ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုယ္ စားလွယ္ ၁၀၈၈ ဦးအနက္ တိုင္း ရင္းသား လူမ်ိဳးကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၃ ဦး၊ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ၉၃ ဦး၊ အလုပ္သ မားကိုယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦး၊ အသိ ပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ ကိုယ္ စားလွယ္ ၅၆ ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၉ ဦး စုစုေပါင္း ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ၉၃၉ ဦး၊ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးေကာင္စီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း တို႔က ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ က်န္ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အ စိုးရ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းတို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ခဲ့ သည္။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု သည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ကို ဂဃနဏ မသိရွိခဲ့သည့္အျပင္ ေမးခြန္း ထုတ္ခြင့္လည္း မရရွိခဲ့ေပ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား အစုအဖဲြ႕တြင္ ကိုး ကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရး ပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စု ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ိဳးသား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ၿမိဳ (ေခၚ) ခမီအမ်ိဳး သားညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႕၊ လားဟူ အမ်ိဳးသားဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါ တီႏွင့္ ‘၀’ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးပါတီတို႔မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အ မ်ားစု အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားညီ လာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိ ခဲ့ေပ။

အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား အစုအဖဲြ႕တြင္ တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းအထူးေဒသ-၁၊ ရွမ္း ျပည္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ-၂ (UWSA) ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ-၃ (SSA) ၊ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ-၄ (မိုင္း လား)၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းအ ထူးေဒသ-၅ (KDA)၊ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ-၆ (PNA) ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အ ထူးေဒသ-၇ (PSLA)၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ အထူးေဒသ-၁ (NDA-K)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒ သ-၂ (KIO/KIA) ၊ ကယားျပည္ နယ္အထူးေဒသ-၁၊ ကယားျပည္ နယ္ အထူးေဒသ-၂၊ ကယား ျပည္နယ္ အထူးေဒသ-၃၊ ကရင္ နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNDP) ၊ နဂါးအဖဲြ႕၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) (ဟိုယာ)၊ ကရင္နီအ မ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအ ဖဲြ႕ (ကမစည)၊ ရွမ္းျပည္နယ္လူ မ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖဲြ႕ (ရလလဖ)၊ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ (NMSP) ၊ တိုးတက္ ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ံုး (DKBA) ၊ ေဟာင္သေရာအထူးေဒသအဖဲြ႕၊ ဘုရားကုန္းအထူးေဒသအဖဲြ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသားတပ္မ ေတာ္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ရခိုင္အဖဲြ႕)၊ ဟိုမိန္းေဒသ သက္ သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအဖဲြ႕၊ ေရႊျပည္ေအး MTA အလင္း၀င္အဖဲြ႕၊ မန္ပန္ဌာ ေန ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႕၊ မြန္လက္ နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕ (ေခ်ာင္ခ်ိေဒသ)၊ မြန္( ခဲြထြက္) ႏုိင္သိုက္ခ်မ္းအဖဲြ႕ႏွင့္ ရခုိင္တပ္မ ေတာ္ (ေအေအ)တို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္း ျပည္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ-၃ (အက္စ္အက္စ္ေအ) အဖဲြ႕သည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အစည္းအ ေ၀းမ်ား၌ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ ေပ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္စခန္းရွိ ျပည္ေထာင္စုခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ စံုညီ အစည္းအေ၀းမွ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရာ တြင္ပါ၀င္မည့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္း၏ အ ေသးစိတ္အေျခခံရမည့္ မူမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ လ ၇ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အ မ်ိဳးသားညီလာခံ အစည္းအေ၀း မ်ားအတြင္း အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆဲြ ေရးအတြက္ အေျခခံရမည့္ အေျခခံ မူ ၁၀၄ ခ်က္တြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ အေျခခံမူမ်ား ပါရွိသည္ကို မေတြ႕ရွိရေပ။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ျခင္းအခန္း၏ အေသးစိတ္အ ေျခခံရမည့္ မူမ်ားတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခခံရမည့္ မူမ်ား ႏွင့္ အေသးစိတ္အေျခခံရမည့္ မူ မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ ပံု၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဖဲြ႕စည္းမႈ  အပိုင္းႏွင့္ အေရးေပၚကာလဆိုင္ ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအခန္းတို႔ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လို လွ်င္  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ခုနစ္ ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီး ေနာက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပကာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵ မဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟုလည္း ေကာင္း၊ အထက္ေဖာ္ျပထား သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ အ ျခား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အားလံုး၏ ခုနစ္ဆယ့္ငါးရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ ဆင္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ အ တည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေျခခံမူကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလ်က္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ေရးဆဲြ၊ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အခန္း (၁၅)၊ ပုဒ္မ ၁၉၄ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ ျပ ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာ႐ိုးဆင္ တူသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံလွ်င္ ျပင္ ဆင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ လိုအပ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထက္ပင္ ျပင္ဆင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲ၊ တင္းက်ပ္ ေနသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အစည္းအ ေ၀းမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အ မ်ားစုကို အစိုးရႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အတည္ ျပဳဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္း အေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုအသာစီးရခဲ့သည္။ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ခ်ဥ္းကပ္သံုးသပ္ေဆြးေႏြမႈမ်ား မရွိခဲ့သည့္အျပင္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ သတင္းထုတ္ျပန္မႈလည္း မရွိခဲ့ေပ။ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္သူကို အသိေပးရန္၊ ဆႏၵယူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အခန္းအလိုက္ အေျခခံမူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာလြန္းၿပီး အဆိုပါအေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္လည္း ျပည္ သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

7day