ျပင္ေရး၊ ျဖဳတ္ေရးႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 09:24:00 PM
(လဲ့ရည္ျမင့္)

အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေသာ ပမာဏထက္ ပုိမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းေအာင္က တရားဝင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
စာသင္ခန္းအတြင္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ ပုိမုိရရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးမီ သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အေျခခံပညာ အဆင့္တြင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယခင္က သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ဆင္မႈတြင္ လြဲမွားေနေသာ ပုံႏွိပ္စာမ်ားကိုသာ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္မူ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အသိုင္းအဝုိင္းထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလယ္တန္း အဆင့္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္တြင္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေနာက္က်က်န္ေနေသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ေရးကို ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက လိုလားစြာ လက္ခံေသာ္လည္း စနစ္တက် သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ၎တို႔က ေဝဖန္အႀကံျပဳသည္။

သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ မြမ္းမံေဆြးေႏြးၿပီး ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ စတင္သင္ၾကားခဲ့ကာ ယခု ၂၀၀၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ျပင္ဆင္မႈမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါသင္႐ိုး ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳသည့္ ပညာေရး ေလ့လာ သုံးသပ္ေရးလုပ္ငန္း (CESR) က အႀကံျပဳထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး CESR က အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအားလုံး ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း အေျခခံမူေဘာင္ ေရးဆြဲရန္ ဦးစြာ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

“သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအားလုံး ျပင္ဆင္ဖို႔ မူေဘာင္ ရွိမွရမယ္။ အခုမူၾကမ္းေတာ့ၿပီး သြားပါၿပီ” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ယင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ စာအုပ္ဒီဇိုင္းႏွင့္ စကၠဴသားမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔သာ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမွာ အေျဖတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း ပုဂၢလိကပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းအခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ၾကသည္။ အစိုးရ ျပ႒ာန္းဖတ္စာအုပ္ႏွင့္ သင္႐ိုးမာတိကာသည္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားထက္ နည္းပါးေနေသာ္လည္း အလြတ္က်က္စနစ္ႏွင့္ သင္ၾကားေနေသာေၾကာင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မ်ားျပားေနသေယာင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံ ပညာအဆင့္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံထက္ စာသင္ႏွစ္ နည္းပါးေနၿပီး တြဲဖက္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း သင္ၾကားမႈလည္း အားနည္းေၾကာင္း ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။

ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိးမမွ်တမႈသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ အားမေပးေသာ သင္ၾကားနည္း စနစ္မ်ားကို အားေပးေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း သင္ၾကားနည္းႏွင့္ အျခားပံ့ပိုးမႈပိုင္း မရွိလွ်င္ ပညာေရးစနစ္ တိုးတက္မႈ မရွိေၾကာင္း အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ အရည္အေသြးစိစစ္ အကဲျဖတ္သည့္ စာေမးပြဲစနစ္ကိုလည္း အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ၾကရန္ ျပည္တြင္း ပညာေရး သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအားလုံး ျပင္ဆင္ရန္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မူဝါဒကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကြန္ရက္ (NNER) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ဦးေဆာင္သည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီတို႔က တစ္ၿပဳိင္နက္တည္း ေရးဆြဲေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ေဒသတြင္းအဆင့္မီ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို အေျခခံပညာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း မူဝါဒ အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ ထြက္ရွိႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆက္လက္ ေစာင့္ဆိုင္းရဦးမည္။

“ေခတ္မမီတဲ့ သင္ခန္းစာေတြ အကုန္ေျပာင္းေစခ်င္တယ္” ဟု လုပ္သက္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာပုဂၢလိက ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။
The Voice Weekly