ယေန႔အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္းဦးတင္ဦးေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/12/2014 08:43:00 PM

The Myanma Age
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂။

၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ယေန႔အလြန္အေရးႀကီးေသာကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ၆၇ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုုေန႔အခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သဘာပတိ ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားလိုုက္သည္။
“အလြန္အေရးႀကီးေနတဲ့ကိစၥက၂၀၀၈ ဖြဲြ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၀၂ခုုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကထဲက မူ၀ါဒသေဘာထားထဲမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး သေဘာထားကိုု ကိုုင္စြဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ၀င္ခဲ့တယ္။ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကိုုယ္တုုိင္ ျပည္ေထာင္စုုေတာင္တန္းသား တိုုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြကုုိ ဦးစားေပးၿပီး မရပ္မနား အင္အားနဲ႔ႀကိဳးစား အားထုုတ္အပင္ပန္းခံၿပီး စည္းရံုုးေရးဆင္းလ်က္ရိွေနပါတယ္” ဟုု အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သဘာပတိ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီးေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားအားၿခံဳငံုု လုုိက္ပါက-ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ စစ္တပ္သည္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုု္မည္သည့္အခါမွမလႊမ္းမိုုးရ-ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကသာ စစ္တပ္ကိုုလႊမ္းမိုုးေစရမည္ဆိုုသည့္ သေဘာတရားကိုု ဖ်က္ဆီးကာျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ ျဖစ္ရမယ့္ အစဥ္လာေကာင္း မ်ားကိုုပါ ဖ်က္သိမ္းလ်က္ တပ္မေတာ္သာ အမိ တပ္မေတာ္သာအဖ ဆိုုသည့္သေဘာထားကိုု အခိုုင္အမာ ဆုုပ္ကိုုင္ထားသည္ ဟုု  သဘာပတိ ဦးတင္ဦးမွ ေျပာသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကိုု ပယ္သင့္တာပယ္ ျဖဳတ္သင့္တာျဖဳတ္- ႏႈတ္သင့္တာႏႈတ္- ျဖည့္သင့္တာျဖည့္ အစားထုုိးသင့္တာ ျပင္ဆင္ အစားထုုိး ျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပစ္မွသာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုု၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ႏိုုင္တယ္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုု ထည့္ထားေပမယ့္ ျပင္လိုု႔မရေအာင္ တင္းၾကပ္ထားတာျဖစ္တယ္ ” ဟုု အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သဘာပတိ ဦးတင္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ခက္ခဲေအာင္ျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားကိုု  ေျပာင္းလဲပစ္ကာ ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ၾကလွ်င္ ႏိုုင္ငံေတာ္ဘက္စံုု တုုိးတတ္ျမင့္မားလာေစရန္ စိတ္ဓာတ္တိုု႔ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းႏိုုင္ၾကေစေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သ ဘာပတိ ဦးတင္ဦးမွ တိုုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႊထြဋ္
The Myanma Age