သန္ေခါင္စာရင္းပါ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ အေရးယူျခင္းလံုး၀ (လံုး၀) ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးွကတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 12:40:00 PM


ဦးမင္း
မေကြး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅
လူဦးေရနွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ျဖည့္စြက္ေရးသြင္းမည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ အေရးယူျခင္းတို႕ကို လံုး၀ (လံုး၀) ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ ဟုျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ေျပာသည္။

မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ယေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅) က တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း လူဦးေရနွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျဖင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ မတ္လ(၃၀)ရက္မွ ဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႕ထိ (၁၂)ရက္ၾကာျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးလူဦး ေရႏွင့္အိမ္အ ေၾကာင္း အရာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ခံျခင္း သည္နိုင္ငံေတာ္၏လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊စီမံခန္႕ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မူ၀ါဒ မ်ားခ် မွတ္ျခင္း၊စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံ ထားရမည္႕လူဦးေရဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအ ခ်က္ အလက္မ်ားကိုရရိွရန္ လိုအပ္္သည္ ဟု၎ က ေျပာသည္။

“မိမိကို မုန္းခဲ႕ရင္ေတာင္ သန္းေခါင္စာရင္းအေကာက္ခံလိုက္ပါ” ဟုျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈတြင္ ေတြ႕သူကိုေတြ႕သည့္အရပ္မွာေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို သံုး မညျဖစ္ျပီး ထိုစနစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ေကာက္ခံျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းကိုေကာက္ခံျခင္း(ဥပမာ-စစ္တပ္၊ျမန္မာနိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း၊ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ လူငယ္ေဂဟာ)၊ သစ္ေတာတြင္း ေန ထိုင္သူမ်ားကို ေကာက္ျခင္း၊ အိုးအိမ္အတည္တက်မရွိသူမ်ား၊ လွည္႕လည္သြား လာေနထိုင္ၾက သူမ်ားအပါအ၀င္ အဆင့္ေလး ဆင့္သတ္မွတ္ေကာက္ခံမည္ဟု ဦးခင္ရီက ထည္႕သြင္း ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းထားရိွၿပီး၊ပညာေရး၀န္ထမ္း
တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းကိုအသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။တိက်မွန္ကန္စြာျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူအားလံုးေကာက္ခံနိုင္ေရးအတြက္ ေကာက္ ကြက္ မ်ားကို ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳလွ်က္ ေခတ္မွီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲ ထား သည္။ျမစ္ ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားကိုဖယ္ရွားလွ်က္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ အိမ္ေထာင္စု(၁၅၀) လွ်င္ေကာက္ ကြက္ တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးသို႕ပူးေပါင္း ပါ၀င္လိုေသာ လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားကိုလည္းႀကိဳဆိုသည္ဟုေျပာသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္စာရင္းထည္႕မေကာက္ရမည္႕သူမ်ားမွအပ ရည္ညႊန္းခ်က္ ပါ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၉)ရက္သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ျမန္မာနိုင္ငံနယ္နမိတ္အတြင္းရိွေနသူအားလံုး ကို ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ယေန႕အဓိကတာ၀န္မွာလူဦးေရႏွင့္အိမ္္အေၾကာင္း အ ရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအတြက္ျပည္သူအမ်ားအား အသိပညာျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္းက႑ ကိုထမ္း
ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားမမွန္ကန္ပါက ျပည္သူသာနစ္နာမည္ျဖစ္၍ စာရင္းေကာက္မွ ေမး ျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုမွန္ကန္ျပည္႕စံုစြာေျဖဆိုရန္၊ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒမ်ားပါရိွေသာ္လည္း ျပည္သူကိုအကာကြယ္ေပးျခင္းသာျဖစ္၍ စာရင္းေကာက္သူကိုအိမ္အတြင္း ၀င္ခြင့္ျပဳရန္၊ ၀င္ခြင့္ မေပး နိုင္ပါ က အျပင္ သို႕ ထြက္၍ေျဖၾကားေပးရန္၊စာရင္းေကာက္ခံၿပီးေသာအိမ္မ်ားတြင္ ၿပီးစီးေၾကာင္းစာရြက္အားကပ္ခြင့္
ျပဳ ရန္ လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Popular Myanmar News Journal