မိုင္းရွာေဖြသည့္အာ႐ံုခံစနစ္အားဖိနပ္တြင္တပ္ဆင္ႏိုင္ေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 10:20:00 AM

===================================
World Wide ၿပန္ဆိုသည္

မိုင္းဆိုသည္မွာ မျမင္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ျမဳပ္ႏွံထားၿပီး လူသားတစ္ေယာက္၏ဘ၀အတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ကုိ ေကာင္းစြာဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုလံဘီယာရွိ Bogota အေျခစိုက္ Lemur Studio Design မွ သင္၏ေျခေထာက္မ်ားကိုသာမက သင့္အသက္အႏၱရာယ္ကိုပါ ကယ္တင္ႏိုင္ေတာ့မည္ မိုင္းအႏၱရာယ္ကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္သိရွိေစႏိုင္မည့္ ဖိနပ္ခံုတစ္ခုအား မိတ္ဆက္ခဲ့ ပါသည္။

World Design Impact Prize 2013-2014 ျပပဲြႀကီး၌ SaveOneLife ဟုေခၚေသာ မိုင္းအာ႐ံုခံစနစ္အား ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး ၄င္းစနစ္အား ဖိနပ္တြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားဆံုးရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာေျမျမဳပ္မိုင္းတားျမစ္ပိတ္ပင္ေရးအဖဲြ႕ (ICBL) ၏ စာရင္းမ်ားအရ အဆိုပါႏိုင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္မိုင္းအမ်ားဆံုး ရွိေသာႏိုင္ငံျဖစ္ သည္ဟု သိရပါသည္။

အစိုးရအတိုက္အခံ ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ လူသားမ်ားႏွင့္ယာဥ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီး ရန္ အတြက္ လမ္းမ်ား၊အစိုးရအေဆာက္အဦ စခန္းမ်ားႏွင့္နီးေသာေနရာမ်ား၊ ေက်းလက္ေတာနယ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားပန္းၿခံမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ ေနရာဌာနေပါင္းစံုတြင္ မိုင္းမ်ား ျမဳပ္ႏွံထားလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုသမားမ်ားမွလည္း ၄င္းတို႔၏ မူးယစ္ေဆးစိုက္ ခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ မိုင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ကဲ့သို႔ ေနရာဌာနေပါင္းစံုမွ မိုင္းမ်ားကို မ်ားျပားစြာအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္လည္း ရွင္းလင္းရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားစြာႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြရေပသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း စစ္သည္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ လူမ်ားအေနျဖင့္ မိုင္းေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အသက္အႏၱရာယ္ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ား၊ ဒုကိၡတျဖစ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။
ယခုအခါ ၄င္းျပႆနာမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ SaveOneLife ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

၄င္းသည္ ျဒပ္ပစၥည္းတိုင္းတာသည့္ကိရိယာတစ္ခုကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဖိနပ္ခံုတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ကိရိယာမွ (ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း) လွ်ပ္စစ္သံလိုက္စက္ကြင္းအား ထုတ္လႊတ္၍ မိုင္းမ်ားကို ရွာေဖြအာ႐ံုခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိရိယာကိုတပ္ဆင္ထားေသာ လူ၊သို႔မဟုတ္ စစ္သည္အေနျဖင့္ မိုင္းႏွင့္ ၂ မီတာ (ေျခလွမ္း ၆ လွမ္းခဲြ)ေလာက္အကြာတြင္ ေရာက္ရွိလာပါက ဖိနပ္ရွိ Microprocessor မွ မိုင္းရွိ သတၱဳအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေထာက္လွမ္းအာ႐ံုခံကာ စစ္သည္၏လက္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ Dispay ကိရိယာတြင္ အခ်က္ေပးကာေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

SaveOneLife အား Ivan Perez မွ ဒီဇိုင္းဆဲြကာထုတ္လုပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ကာ ၄င္းပစၥည္းသည္ Nanotechnology ေပၚတြင္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

TechSpace Journal