အေမရိကန္မွ၀ယ္ယူလိုက္သည့္ တန္ဖိုးျမင့္မားေသာစႏိုက္ပါေသနတ္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 10:27:00 AM========================================
World Wide ၿပန္ဆုိသည္

မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ၾကည္းတပ္အေနျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ပါ၀င္ေသာ XS1 ရိုင္ဖယ္မ်ားကို ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေသနတ္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္လက္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၀၀၀ ကုန္ၾကေသာေၾကာင့္ လက္နက္ငယ္ေသနတ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အင္မတန္ျမင့္မားေသာ ေစ်းႏႈန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ျမင့္မားရသနည္းဆိုေသာ ၄င္းေသနတ္မ်ားတြင္ အာ႐ံုခံစနစ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ၄င္းစနစ္မ်ားသည္ မီတာ ၉၀၀ အကြာအေ၀းရွိ ပစ္မွတ္ကို ေသနတ္မပစ္ဘူးေသာ သူမ်ား ပစ္ခတ္လွ်င္ပင္ ပထမတစ္ႀကိမ္တည္း၌ ထိေရာက္မႈႏႈန္းသည္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိမွန္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စႏိုက္ပါပစ္ခတ္မႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ပစ္ ခတ္ပါက ထိမွန္ႏိုင္မႈသည္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္မွသာလွ်င္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ပစ္ခတ္မႈသည္ ပစ္မွတ္အားရရွိႏိုင္ရန္မွာ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။

XS1 စႏိုက္ပါေသနတ္သည္ မွန္ေျပာင္းအပါအ၀င္ ၉.၂၅ ကီလိုဂရမ္ (၂၀.၄ေပါင္) အေလးခ်ိန္ရွိပါသည္။ က်ည္အိမ္၀င္ဆန္႔ႏိုင္မႈမွာ ငါးေတာင့္ျဖစ္ၿပီး ဒင္ပိုင္းထိအတိုင္းအတာမွာ ၁.၂၆ မီတာ ျဖစ္ၿပီး ေခါက္ရိုးခ်ိဳးလိုက္ပါက ၁.၁၂ မီတာသာရွည္လ်ားပါသည္။ ေသနတ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ပစ္ခတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္သည္ ပစ္မွတ္ပံုရိပ္၊ ေလထုအေျခအေန၊ အကာအကြယ္၊ တိမ္းေစာင္းမႈ ၊ တုန္ခါမႈ စသည္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပစ္ခတ္သူအေနျဖင့္ ေလတိုက္ႏႈန္းအလ်င္ႏွင့္ ဦးတည္ရာတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ပစ္ခတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေသနတ္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ မွန္ေျပာင္း၏ ပစ္ခတ္ျခင္းစနစ္မွ ပစ္ခတ္သူအား အေ၀းတြင္ရွိေသာ ပစ္မွတ္ကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရိုင္ဖယ္ကိုမည္ကဲ့သို႔ ခ်ိန္ရမည္၊ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ထို႔ေနာက္ ခလုတ္အားဆဲြရမည့္ အခ်ိန္တို႕ကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါရိုင္ဖယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္အား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ခ်မ္းသာေသာ အမဲလိုက္မုဆိုးမ်ားအေနျဖင့္ လက္မလႊတ္သင့္ေၾကာင္း ေၾကျငာထား ပါသည္။
အေမရိကန္ၾကည္းတပ္မွ စႏိုက္ပါပစ္ခတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ XS1 ကိုအသံုးျပဳကာ ပစ္ခတ္ရာ၌ ထိေရာက္မႈမွာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။
TechSpace Journal