အေရးအႀကီးဆုံး လူ၏ အရည္အေသြးမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 10:55:00 AM
The most important personal characteristics.


1. Adaptability = မိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္အသစ္၊ လူအသစ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္အသစ္၊ ဘာသာရပ္အသစ္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ

2. Creativity = မိမိ၏ ျပသနာမ်ားအေပၚမွာ ရွင္လင္းႏိုင္သည့္ ဖန္တီးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ။

3. Commitment = မိမိ၏ျပသနာအေပၚ၊ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚမွာ စ၊ လယ္၊ ဆုံး ခင္တြယ္ ေျဖရွင္း လိုမႈ။(ကုမၸဏီျပသနာကို ကုိယ္ျပသနာလို႔သေဘာထားၿပီး)

4. Communication = မိမိပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ လက္ခံ နားေထာင္ၿပီး၊ ေျပာဆိုႏိုင္မႈ။ ဥပမာ negotiation = ညိွႏႈိင္းျခင္း။ သို႔မွသာ ကုမၸဏီအတြက္ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ၊ စီးပြားဖက္အသစ္ေတြ၊ အလုပ္အပ္မည့္လူအသစ္ေတြ ရရွိလာႏိုင္သည္။

5. Decisiveness = ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈ။ ထြက္လာမည့္ရလဒ္အသစ္ေတြ အေပၚမွာ အေျခခံစဥ္းစားၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ။

6. Future Orientation = ေရွ႕ကို ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈ (လက္ရွိအေျခအေနေတြကို သုံးသပ္ၿပီး)

7. Independence = အမွီအခိုကင္းမႈ။ (မိမိ၏အထက္အရာရွိက ဘာလုပ္ပါဆိုတာမ်ဳိး အခုေခတ္မွာ မရွိလာေတာ့ဘူး၊ ႀကဳံလာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ သုံသပ္ ဆုံးျဖတ္ရမယ္ -- မွီခုိလို႔မရေတာ့ပါ)
Judgement = မိမိ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြရဲ့တန္ဖိုးေတြ၊ အေျခအေနေတြရဲ့တန္ဖိုးေတြ၊ ကို ရွင္းလင္းတဲ့ စံႏႈန္းထားၿပီး တန္ဖိုးကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈ
8. Teamwork = တစ္ဦးတည္းတစ္ကိုယ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ယေန႔မွာ မရွိေတာ့ပါ။ လူေတြကို စုစည္းၿပီး၊ ေထာက္ပံၿပီး၊ ႀကီးထြားေစလာၿပီး၊ အတူပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း နဲ႔ လႈပ္ရွားတတ္ ရမယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြစီကေန နားေထာင္ၿပီး၊ တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြကို နားလည္ေအာင္ ေျပာရမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတြပါ။ အားလုံးနဲ႔ လိုက္ေလွ်ာညီေထြ ရွိရမယ္။

အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာမယ္