၁၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္မည့္ သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ေနာင္ဖ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္IGE ကုမၸဏီတို႕ လက္မွတ္ထိုးရန္ စီစဥ္၊ ျမန္မာမွ ဓာတ္အား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရၿပီး တ႐ုတ္မွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရမည္၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီျဖင့္ ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္း ၄၀ နီးပါးတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ တ႐ုတ္မွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းယူမည့္ အခ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ခြင့္ေပးထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/16/2014 12:29:00 PM


စက္တပ္ဆင္အား ၁၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္အထိရွိမည့္ ေနာင္ဖ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ၊ ျပည္တြင္းရွိ IGE ကုမၸဏီႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေနာင္ဖေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Hydrochina Corporation က အဓိကလုပ္ကုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနသည့္ အေနအထားအရ ေနာင္ဖ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိမည့္ ဓာတ္အားမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဓာတ္အား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီဘက္မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ အထိ ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရရွိမည့္ ဓာတ္အား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Free Power အေနျဖင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ မွာ တ႐ုတ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Free Power ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုရယူလိုပါက ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားထံမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူရာတြင္လည္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ အထိသာ ၀ယ္ယူခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ အထိ ၀ယ္ယူရာတြင္လည္း တည္ေဆာက္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမွ တ႐ုတ္သို႔ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္းေပး၍ ၀ယ္ယူရမည့္အခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈအခ်က္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ဓာတ္အားခြဲေ၀မႈအပုိင္းအျပင္ ေနာင္ဖ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ရွယ္ယာခြဲေ၀မႈအပိုင္းတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္က ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိၿပီး Hydrochina Corporation ႏွင့္ IGE ကုမၸဏီတို႔က ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရယူရန္ ခြဲေ၀ထားသည္။

Hydrochina ႏွင့္ IGE တို႔ရရွိမည့္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲတြင္လည္း IGE ကုမၸဏီက ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရၿပီး Hydrochina က ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရယူထားသည့္အတြက္ စီမံကိန္းအား အဓိကလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသူမွာ Hydro- china ေသာျဖစ္သည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ေဆာက္မည့္ ေနာင္ဖ စီမံကိန္းအျပင္ နမ့္မျမစ္ေပၚ၌ ၂၂၅ မဂၢါ၀ပ္(စက္တပ္ဆင္အား)ထြက္မည့္ မန္ေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုလည္း တ႐ုတ္မွ Hydrochina ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ IGE ကုမၸဏီတို႔သာ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီ ခ်က္လက္မွတ္ကို ေနာင္ဖ စီမံကိန္းႏွင့္အတူ တြဲလ်က္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မန္ေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဓာတ္အားခြဲေ၀မႈအခ်ဳိးသည္လည္း ေနာင္ဖ ကဲ့သို႕ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ကုမၸဏီမ်ားဘက္ မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ သာျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာခြဲေ၀မႈ အခ်ဳိးမွာလည္း အတူတူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

IGE ကုမၸဏီသည္ ေမချမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေနသည့္ ေနာ္ခ်မ္းခ ျမစ္ေပၚတြင္လည္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၀၀ အထိထြက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေလးခုကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ YPIC International Energy Cooperation & Development Co.,Ltd ႏွင့္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိထားသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ရွယ္ယာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ YPIC International Energy Cooperation & Development Co.,Ltd က ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ IGE က ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိသည့္အတြက္ YPIC အဓိကပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရျခင္းျဖစ္သည္။

့ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိမည့္ JV\ BOT စနစ္ျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားရာ စီမံကိန္းအားလံုးနီးပါးကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းထားသည့္ ျပည္တြင္းရွိ ေရႊေတာင္၊ ေအးရွားေ၀ါလ္၊IGE ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ၊ ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ၊IGE ကုမၸဏီတို႔သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေပါင္း ၃၉ ခုအထိ တည္ေဆာက္ခြင့္ ရရွိထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိ လက္မွတ္ထိုးရန္ စီစဥ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ ၾကားသိရသမွ် စီမံကိန္းတိုင္းသည္ ရွယ္ယာခြဲေ၀မႈအပိုင္း၌ ႏိုင္ငံေတာ္က ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကုမၸဏီမ်ား ဘက္မွ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအခ်ဳိးသာ ျဖစ္ေနသည္။

ဓာတ္အားခြဲေ၀မႈပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Free Power ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရရွိၿပီး လိုအပ္၍ ကုမၸဏီထံမွ ၀ယ္ယူသည့္တုိင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ အထိသာ ၀ယ္ယူခြင့္ရၿပီး ၀ယ္ယူလွ်င္လည္း တ႐ုတ္သို႔ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းအတိုင္းေပး၍ ၀ယ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္း ၃၉ ခုတြင္ စီမံကိန္းအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဓာတ္အား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း (Free Power) ၊တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမည္မွ်အထိကို ယင္းခြဲေ၀မႈအခ်ဳိးျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ အမ်ားျပည္သူသို႔ ခ်ျပလုပ္ကုိင္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အလကားရသည္မွလြဲ၍ တည္ေဆာက္ခြင့္ရသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွ ၎တို႔အေျခစိုက္ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အဓိကျပန္ေရာင္းရန္အတြက္ လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။

အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္ေနျခင္းဟု ဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အဓိကပို႔မည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေနႏိုင္သည့္အေပၚတြင္လည္း ျဖစ္သင့္၊ မသင့္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိ၊ မရွိ သံုးသပ္ရန္လိုသည္ ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလံုး ျပန္သံုးသပ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။

Eleven Media Group