ေအးရွား ေ၀ါလ္ကုမၸဏီ က ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္ ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ထံမွ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ေခ်းယူ သံုးစြဲ ထားၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က တည္းက အေက်ဆပ္ရမည္ကို စာခ်ဳပ္ စည္းကမ္း ေဖာက္၍ ယခုအထိ အေက် ျပန္မဆပ္ ေသး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/22/2014 08:15:00 AM


Written by: မာန္သူရွိန္
ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေဆာင္ေလဆိပ္၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္က ေခ်းေငြရယူ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အတြင္းပိုင္း တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေဆာင္ေလဆိပ္၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြထဲမွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ (က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၉ သိန္းေက်ာ္၊ တစ္ေဒၚလာ ၉၇၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္) ကို ေခ်းယူသံုးစြဲထားၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ကို ယခုအထိ ျပန္မဆပ္ေသးေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲမွ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ EXIM Bank မွ ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးျဖင့္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ EXIM Bank မွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေခ်းေငြမရရွိမီ လုပ္ငန္းစတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ျပည္သူ႔ဘ႑ာထဲမွ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ကို ၅ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အတိုးျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္။

ထုတ္ေခ်းရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ EXIM Bank မွ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ရသည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာထဲမွ ထုတ္ေခ်းေပးထားေသာ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ႏွင့္ အတိုးကို တစုတစည္းတည္း ျပန္လည္ေပးဆပ္မည္ဟု စာခ်ဳပ္တြင္ သေဘာတူညီ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ EXIM Bank မွ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ရရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ႏွင့္အတိုးကို ယခုအထိ အေက်ျပန္လည္ ေပးဆပ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာထဲမွ ေဒၚလာသန္း ၂၀ အ ျပင္ Advance Payment အျဖစ ္ေဒၚလာ ၃၅ သန္းေက်ာ္ ကိုလည္း ၅ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အတိုးျဖင့္ပင္ စိုက္ထုတ္ေပးထား ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေရွ႕ေဆာင္ေလဆိပ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ (ေအးရွားေ၀ါလ္) သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ EXIM Bank ထုတ္ေခ်းထားေသာ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ အတြက္မူ ေပးဆပ္ရမည့္ ႏွစ္မွစ၍ ျပန္ဆပ္ရမည့္ အတိုးအရင္း ပမာဏအတိုင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေခ်းယူထားသည့္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ အေပၚ၌သာအေက် ျပန္မဆပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကတည္းက ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ ႏွင့္ အတိုး စုစုေပါင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ပိုင္း ေရာက္သည္အထိ အေက်အလည္ ျပန္မဆပ္သည့္အတြက္ ေခ်းေငြျပန္လည္ ေပးဆပ္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီအား ေခၚယူညႇိႏိႈင္း ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွ႕ေဆာင္ေလဆိပ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ (ေအးရွားေ၀ါလ္) မွ ေဒၚလာသန္း ၂၀ အေပၚ လစဥ္အရင္းအတြက္ ေဒၚလာႏွစ္သိန္းစီ ေပးဆပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးအရင္း အားလံုးေပါင္းကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေရာက္ရွိမွသာ အေက်ဆပ္မည့္ အစီအစဥ္အား ညႇိႏိႈင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ေရွ႕ေဆာင္ေလဆိပ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွ တင္ျပသည့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ေရာက္မွ အတိုးအရင္းအားလံုး အေက်ဆပ္မည့္ အစီအစဥ္အား ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ေလဆိပ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ EXIM Bank မွ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀၊ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ Advance Payment အျဖစ္ေဒၚလာ ၃၅ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ေခ်းေငြမရမီ သံုးစြဲရန္အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂၀ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

News Eleven