တစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈ ၁၂၄ မႈ ေပၚေပါက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/12/2013 11:25:00 AMရဲလင္းထြဋ္|ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈေပါင္း ၁၂၄ မႈရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အျငင္းပြားမႈမွာ ၁၀၂ မႈျဖင့္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနသည္ဟု အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ ႀကီးဌာန အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္း ၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ၃၈ မႈႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလကုန္အထိ ၈၆ မႈတို႔ ျဖစ္ ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျငင္းပြားမႈေပါင္း ၁၂၄ မႈတြင္ ခံုသမာဓိေကာင္စီသို႔ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အျငင္းပြား မႈမွာ ၆၄ မႈရွိၿပီး အျငင္းပြားမႈ ၆၄ မႈအနက္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ စာခၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္ ထားမႈ ၅ မႈ ရွိခဲ့သည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္လည္း လုပ္ခလစာ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးစသည့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးခံ စားခြင့္ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကး ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားျပားလာၿပီး အလုပ္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ရန္ ခံုသမာဓိေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အမႈ ၁၄ မႈရွိခဲ့သည္။

အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကို အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးရန္ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ညိႇႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ ၃၂၅ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တြင္ ၁၁ ဦးစီရွိရာ အဖြဲ႕၀င္ စုစုေပါင္း ၃,၇၀၀ႏွင့္ ခံုသမာဓိအဆင့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔အတြက္ သင္ တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည္ဟုလည္း ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

“ဒီလူေတြအတြက္ သင္တန္းေတြေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေပးႏိုင္ေသးပါဘူး။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ေလာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္”ဟု ေျပာသည္။

အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၅ အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ၂၈ ရက္တြင္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/ ၂၀၁၂ ျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖ ရွင္းေရး နည္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။

Mizzima Burmese