ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံအထိ ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကာတာအေျခစိုက္ Ooredoo ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/12/2013 09:01:00 AM


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံအထိ ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္မည့္ ကာတာအေျခစုိက္ Ooredoo ကုမၸဏီက ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တယ္လီကြန္ျမဴနီေကးရွင္း က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ရန္ Ooredoo Myanmar Ltd; မွ အၾကံေပး အရာရွိျဖစ္သူ Mr.Edwin Vanderbrueegn ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ႐ံုးအမွတ္ ၃၂ ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသုိ႔ လာေရာက္၍ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္း၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္အနက္မွ ကုမၸဏီႏွစ္ခုအား လုပ္ငန္း၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ Ooredoo ကုမၸဏီမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကမၻာ့အဆင့္မီ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တာ၀ါတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ Digical Asia Holdings ကုမၸဏီႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

Ooredoo ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကာတာ၊ ကူ၀ိတ္၊ အိုမန္၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ တူနီးရွား၊ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ ေမာ္ဒိုက္ဗ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ျဖန္႔က်က္ထားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အား အသံုးျပဳသူ စုစုေပါင္း ၉၂ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

eleven media group