အမ်ားျပည္သူသုိ႕ အသိေပးပန္ၾကားျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/28/2014 02:04:00 PM


စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွ ရတနာကမ္းလြန္ပလက္ေဖာင္းတြင္ ၁-၃- ၂၀၁၄ရက္ေန႔မွ ၂-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔အထိ ၄၈ နာရီၾကာ အေထြေထြျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိသည့္အတြက္ ရတနာကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပို႔လႊတ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရတနာကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပို႔လႊတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းခ်ိန္တြင္ ပိုက္လိုင္းလက္က်န္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို အသုံးျပဳ၍ အလုံဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွ ဓာတ္အားေပးစက္တစ္လုံး၊ ႐ြာမဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွ ဓာတ္အားေပးစက္တစ္လုံး၊ ကုန္းတြင္းသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို အသုံးျပဳၿပီး ေလွာ္ကားဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွ ဓာတ္အားေပးစက္(၂)လုံးအား ေမာင္းႏွင္၍ စုစုေပါင္း ၁၇၄ မဂၢါဝပ္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၃၄၉ မဂၢါဝပ္ေလ်ာ့နည္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံးဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားမွ ေလ်ာ့နည္းထုတ္လုပ္မည့္ ပမာဏအားကာမိေစရန္ လက္ရွိတီက်စ္ႏွင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္စက္႐ုံမ်ားမွ ေန႔စဥ္ ၂၃၀၀၀ မဂၢါဝပ္နာရီ ထုတ္လုပ္ရာမွ ၃၀၅၀၀ မဂၢါဝပ္နာရီထိ တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ရတနာကမ္းလြန္ ပလက္ေဖာင္း ျပဳျပင္ေနစဥ္ ကာလ၁-၃-၂၀၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂-၃-၂၀၁၄ရက္ေန႔အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အလုံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသျဖင့္ ဟုံဟိုင္း ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွ ဓာတ္အားေပးထား သည့္ အလုံ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္၊ဒဂုံ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ ယာယီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္မွလြဲ၍ က်န္ေနရာေဒသမ်ားအား ဓာတ္အားစဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕မွ အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

MOI Webportal