လက္အိတ္စြပ္ထားေသာ္လည္း သင္၏စမတ္ဖုန္းအားအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 09:41:00 PM
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္း၊တက္ဘလက္ မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕ အသံုးျပဳႏုိင္ ရန္မွာ လူ႕အေရအျပားႏွင့္သာ ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို တစ္စံုတစ္ခု ျဖင့္ ဖံုးကြယ္၍ (အထူးသျဖင့္ လက္အိတ္) အသံုးျပဳၿပီး ခိုင္းေစပါက သင္၏ စမတ္ဖုန္း၊သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔အျပင္ ေအးျမေသာရာသီဥတုတြင္ တယ္လီဖုန္းအား ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရန္မွာ တယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေလ အသံုးျပဳသူ၏ လက္မ်ား အေနျဖင့္ ထံုၾကဥ္မႈ ေ၀ဒနာမ်ား၊ ကိုက္ခဲေသာ ေ၀ဒနာမ်ားကို စတင္၍ ခံစားလာရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္အိတ္ကိုျပန္လည္စြပ္ထား လွ်င္လည္း ဖုန္းကိုခိုင္းေစႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၄င္းအခ်က္အလက္မွာ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနေပသည္။
၄င္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ မည္သည့္လက္အိတ္ကို၀တ္ဆင္ထားသည္ျဖစ္ေစ စမတ္ဖုန္းအား ထိေတြ႕ခိုင္းေစႏိုင္ေတာ့မည့္ Nanotips ဟုေခၚေသာ အရည္တစ္မ်ိဳးအား ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ အသက္ ၂၃ သာရွိေသးသူ Tony Yu ဆိုသူမွ တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအရည္အား Polyamide မွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳမည့္သူအေနျဖင့္ ၄င္းအရည္အား လက္ေခ်ာင္းထိပ္တြင္ စြတ္လိုက္႐ံုျဖင့္ စမတ္ဖုန္းအား အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ Nanotips အရည္အား လက္ေခ်ာင္းထိပ္တြင္ စြတ္ထားေသာ္လည္း ၄င္းအရည္ မေျခာက္ေသြ႕မီ အခ်ိန္၌သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အရည္၏ ေျခာက္ေသြ႕ခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ အသံုးျပဳေသာလက္အိတ္၏ ျပဳလုပ္ထားေသာ အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ မူတည္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုတီထြင္ႏို္င္မႈအား အစပိုင္းတြင္ လူအမ်ားအေနျဖင့္ မယံုၾကည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔ ၏ စိတ္ထဲ၌ စမ္းသပ္ခ်င္စိတ္မ်ား ရွိေနခဲ့ေၾကာင္းလည္း Yu မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Nanotips တစ္စံုလွ်င္ အေမရိကန္ ၂၀ ေဒၚလာ တန္ဖိုးရွိၿပီး အျပာေရာင္မွာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ရက္လုပ္ထားေသာ လက္အိတ္မ်ားႏွင့္ အျခား စိမ့္၀င္ႏုိင္ေသာ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားလက္အိတ္တြင္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမည္းေရာင္မွာ သားေရႏွင့္ရာဘာ လက္အိတ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

Ref:dailymail.co.uk
WorldWide(BMSTU)
TechSpace Journal