အိႏိၵယႏိုင္ငံမွျပန္လည္မြမ္းမံခဲ့သည့္ T-90 တင့္ကားမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/27/2014 03:14:00 PM
အိႏိၵယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံထုတ္ T-90 တင့္ကားအစီး ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္စနစ္၊ အပူအာ႐ံုခံစနစ္၊ ပစ္ခတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ အစရွိသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္တင္မႈမ်ားအျပင္ Air Condition စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အဆင့္ျမင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကုန္က်ေငြမွာ တစ္စီးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂၀၀၀ ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ယခုအဆင့္ျမင့္တင္မႈကို အဓိကျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Air Condition ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိက ျပန္လည္မြမ္းမံလို၍ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ T-90 တင့္ကားမ်ားသည္ ရုရွားရာသီဥတု ႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ တင့္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယကဲ့သို႔ ပူျပင္းေသာေဒသမ်ား တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းခံရသည့္အခါ တင့္ကားအတြင္းရွိ ေလသန္႔စင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာအျပင္ အျခားေသာ အီလက္ ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ရွိလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာအမ်ားစုမွာ ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အပူပိုင္းဆိုင္ရာအာ႐ံုခံမႈ စနစ္တြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈမ်ား နည္းပါးလာခဲ့ရပါသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီအထက္ ရွိေသာ ၄င္းတို႔၏ သဲကႏၱရ နယ္ေျမထဲတြင္ ႐ုရွားထုတ္ T-90 မ်ားကို အၿမဲတမ္းအသံုးျပဳေနခဲ့ျခင္း သည္လည္း ျပႆနာ၏ အေျခခံအခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အိႏိၵအေနျဖင့္ ၀ယ္ယူခါစက တင့္ကားတစ္စီးလွ်င္ ၂.၆ မီလီယံေပးေခ်ခဲ့ရၿပီး ၄င္းတန္ဖိုးမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးဟုဆိုေသာ အေမရိကန္ထုတ္ M-1 တင့္ကားတန္ဖိုး၏ ေစ်းႏႈန္းတစ္၀က္ခန္႔ရွိပါသည္။

အိႏိၵယအေနျဖင့္လည္း ၄င္းႏွင့္နယ္နိမိတ္ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ပါကစၥတန္ၾကားရွိ သဲကႏၱရကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ၄င္း၏တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားကို အၿမဲတမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစလ်က္ရွိၿပီး ၄င္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားတြင္ T-90 တင့္ကားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေပသည္။

သို႕ေသာ္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ တင့္ကားမ်ားကို အဆင့္ျမင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိေသာ္လည္း အေအးေပးစနစ္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ပင္ တင့္ကားအတြင္း၌ ေနရာမရွိ ျဖစ္ေနသည္ကို ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ T-90 မ်ားကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားခဲ့ ေသာ္လည္း အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ အဆိုပါတင့္ကားမ်ားကို အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူသည့္ ေဖာက္သည္တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ ပါသည္။

T-90 တင့္ကားမ်ားသည္ T-72 တင့္ကားမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း T-72 ထက္ က်ည္ကာစနစ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး အီလက္ထေရာနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြင္လည္း အဆင့္ ျမင့္မားပါသည္။ အေလးခ်ိန္ တန္ ၅၀ ေလး၍ ၁၂၅ မမ စက္ေသနတ္ တပ္ဆင္ထားသည့္အျပင္ မီတာ ၄၀၀၀ အထိပစ္ခတ္ႏုိင္ေသာ 9M119M Refleks-M ဒံုးပ်ံမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ၄င္းဒံုးပ်ံမ်ားအေနျဖင့္ ေျမျပင္မွ ေလထဲရွိ ပစ္မွတ္ (ဥပမာ-ရဟတ္ယာဥ္) မ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

အိႏိၵယအေနျဖင့္ T-90 တင့္ကားေပါင္း ၁၆၀၀ ခန္႔အား ၁၀ စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ၀ယ္ယူမည္ဟု သေဘာတူညီထားၿပီး အမ်ားစုမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံထုတ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အိႏိၵယအေနျဖင့္လည္း T-90 မ်ားကို ၀ယ္ယူရသည့္ အဓိကေနာက္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ၄င္းတို႔တြင္ ၅၂ ေပါင္ေလးၿပီး မီတာ ၁၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ ၾကား ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ တန္ျပန္တင့္တိုက္ခိုက္ေရးဒံုးပ်ံႏွင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ခ်ိန္ရြယ္တိုင္းတာႏိုင္သည့္ ေလဆာလမ္းညႊန္ စနစ္မ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒံုးပ်ံအေနျဖင့္ ပစ္မွတ္သို႔ေရာက္ရွိရန္မွာ ၁၂ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒံုးပ်ံ၏ ထိပ္ဖူးသည္ ၇၀၀ မီလီမီတာက်ည္ကာကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ခ်ိန္ရြယ္သည့္ စနစ္သည္ တိက်ေသခ်ာမႈရွိၿပီး အေ၀းဆံုးအကြာအေ၀းသို႔ တိုင္းတာသည့္အခါ၌လည္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေသခ်ာမႈရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ လမ္းညႊန္စနစ္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား မ်ားစြာေလ့က်င့္ေပးရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈေကာင္းမြန္ပါသည္။ အိႏိၵယအေနျဖင့္ အဆိုပါဒံုးပ်ံမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အဆိုပါနည္းပညာအား အျပည့္အ၀ရယူႏုိင္မႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Ref:strategypage
WorldWide(BMSTU)
TechSpace Journal