လက္ေတာ႕ပ္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ ဝိုင္ဖိုင္က သုက္ပိုးမ်ားအား ပ်က္စီးေစေၾကာင္းေတြ့ရွိရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/28/2014 08:34:00 AM


ေလ့လာမႈတစ္ခု၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရလက္ေတာ့ပ္ဝိုင္ဖိုင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ သုက္ပိုးမ်ားအားအႏၲရာယ္ရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း သံသယရွိမႈမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

က်န္းမာေသာအမ်ဳိးသားအလွဴရွင္၂၉ ဦးတို႔မွ သုက္ပိုးနမူနာမ်ားအားစုစည္း၍ အိုးႏွစ္လံုးထဲတြင္ ခဲြထည့္ခဲ့သည္။ တစ္အိုးအား အင္တာနက္ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ဝိုင္ယာလက္စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လက္ေတာ့ပ္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအနီးတြင္ ေလးနာရီၾကာထားရွိခဲ့သည္။ အျခားအိုးတစ္အိုးကိုမူ တူညီေသာ အေျခအေနတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမပါဘဲထားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာ အနီးတြင္ထားရွိေသာ အိုးထဲမွသုက္ပိုးမ်ားမွာ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ သုက္ပိုးမ်ား၏ ကူးခတ္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က်သြားသလို၊ ၎တို႔သယ္ေဆာင္လာေသာ ဗီဇမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။ အပူခ်ိန္ျမင့္မားျခင္းသည္ သုက္ပိုးမ်ားအား ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ သုက္ပိုးမ်ားပ်က္စီးမႈမွာ လက္ေတာ့ပ္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ ထြက္လာေသာ အပူရွိန္ေၾကာင့္ဟု ေတာ့ေလ့လာသူမ်ားက မယံုၾကည္ၾကေပ။ယခုေလ့လာမႈအား Fertility and Sterility ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကမူ ယခုေလ့လာမႈမွာ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္၍ အမ်ဳိးသားမ်ားအေနႏွင့္  မလုိအပ္ဘဲ စိုးရိမ္ပူပန္ရန္ မရွိေၾကာင္းဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔က ထပ္မံေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

Health Digest